Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  Italianistika (7310T285)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 15
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  8 / 12

  • sbalit rozbalit
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) italská literatura – znalost dějin italské literatury v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na oboru italianistika (max. 35 bodů)
   2) teoretická znalost italského jazyka – fonologie, morfologie a syntax současné italštiny v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na oboru (max. 35 bodů)
   3) praktická znalost italského jazyka – rozhovor na obecné téma z italských dějin, italského umění či italských reálií (max. 30 bodů)

   Požaduje se znalost italského jazyka, italské lingvistiky a italské literatury na úrovni bakalářské zkoušky; předpokládá se rovněž rámcový přehled o italské historii a italských kulturních dějinách.

   další požadavky ke zkoušce:
   U přijímací zkoušky se odevzdává:
   • seznam četby obsahující 50 děl italské beletrie (alespoň 20 děl přečtených v originále).

   U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí:
   • výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části,
   • výpis absolvovaných předmětů předchozího či aktuálního studia či diplom získaný v předchozím studiu,
   • strukturovaný odborný životopis.
  • sbalit rozbalit
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit rozbalit
   nelze
  • sbalit rozbalit
   urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií)
  • sbalit rozbalit
   Absolvent má výbornou znalost běžné italštiny (úroveň C2) a odborné italštiny humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na italský jazyk, literární teorie a literárních a kulturních dějin Itálie i vhled do evropských kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.