Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  Hispanistika (7310T259)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 25
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  20 / 24

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) praktická znalost španělského jazyka (max. 20 bodů)
   2) lingvistika španělštiny v rozsahu státních bakalářských zkoušek oboru hispanistika (max. 40 bodů)
   3) dějiny španělsky psaných literatur v rozsahu státních bakalářských zkoušek oboru hispanistika (max. 40 bodů)
   Požaduje se znalost španělského jazyka, lingvistiky španělštiny, španělské a hispanoamerické literatury na úrovni bakalářské zkoušky (viz http://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/pozadavky-k-bzk/).

   další požadavky ke zkoušce:
   U přijímací zkoušky se odevzdává:
   - seznam četby nejméně padesáti děl španělsky psaných literatur,
   - odborný životopis.

   U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí:
   - výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent má dokonalou znalost běžné španělštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné španělštiny humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na španělský jazyk, literární teorie, literárních a kulturních dějin Španělska a Hispánské Ameriky i vhled do evropských a amerických kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako učitel, překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře, cestovním ruchu či v humanitárních organizacích. O konkrétních možnostech uplatnění si uchazeč může udělat představu na základě medailonků našich absolventů, které jsou zveřejněny na webu ÚRS (http://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/uchazec/uchazec-o-nmgr-studium-hispanistika/medailonky-absolventu-aneb-jake-moznosti-mam-po-dokonceni-studia/).