Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Francouzská filologie (7310T051)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  12 / 20

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) praktická znalost francouzského jazyka (max. 40 bodů)
   2) lingvistika francouzštiny v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru francouzská filologie (max. 30 bodů)
   3) dějiny francouzsky psaných literatur v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru francouzská filologie (max. 30 bodů)
   Požaduje se znalost francouzského jazyka, francouzské lingvistiky a francouzské literatury na úrovni bakalářské zkoušky.

   další požadavky ke zkoušce:
   Jako podklad k přijímací zkoušce se komisi předkládá k nahlédnutí:
   - výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části,
   - seznam četby nejméně 50 děl francouzsky psaných literatur a seznam prostudovaných prací k těmto literaturám a k teorii francouzského jazyka,
   - odborný životopis,
   - výpis absolvovaných předmětů předchozího/stávajícího studia.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent má výtečnou znalost běžné francouzštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné francouzštiny humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na francouzský jazyk, literární teorie a literárních a kulturních dějin Francie i vhled do literatur dalších frankofonních zemí a do evropských kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.