Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Fonetika (7310T050)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 8
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  8 / 10

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studium oboru fonetika vyžaduje dobrý zrak a sluch potřebný pro audiovizuální analýzy řečového signálu. Student se rovněž musí orientovat v anglicky psaném odborném textu. Předpokládají se lingvistické dovednosti (určování lingvistických kategorií, chápání struktury jazyka apod.).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) akustický popis řeči (max. 22 bodů)
   2) artikulační popis souvislé řeči (max. 22 bodů)
   3) percepční zákonitosti řečové komunikace (max. 22 bodů)
   4) fonologické popisy zvukové stránky jazyka (max. 22 bodů)
   5) kultura vlastního mluveného projevu (max. 12 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené relevantní literatury a životopis (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   fonetika.ff.cuni.cz (Fonetický ústav)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent získá teoretické znalosti a konkrétní dovednosti z disciplín potřebných pro výzkum i praxi v oblastech zaměřených na řečovou komunikaci. Vyzná se v problematice fonologického i akustického popisu zvukové stavby jazyků. V závislosti na vlastní volbě povinně volitelných předmětů se absolvent orientuje v problematice psychofonetických a sociofonetických aspektů řečové komunikace, v oblasti přirozené mluvní komunikace a její kultury a ovládá základy zpracování zvuku řeči pro řečové technologie. Uplatní se v základním i aplikovaném výzkumu řečové komunikace se zaměřením lingvistickým, psychologickým, sociologickým nebo se zaměřením na vývoj řečových technologií, v řečovém poradenství (divadla, média, veřejná sféra) nebo ve forenzní praxi.