Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Estetika (8109T005)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 13
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  4 / 15

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) oborová erudice, přehled o vývoji a členění oboru (max. 35 bodů)
   2) rozprava týkající se užší oblasti uchazečova zájmu o obor (max. 30 bodů)
   3) rozprava nad prostudovanou literaturou (max. 35 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Seznam prostudované odborné literatury a jeden výtisk bakalářské práce (v případě, že nebyla bakalářská práce obhájena, přinést abstrakt práce obsahující předmět práce, cíl práce, metodologii práce a literaturu v rozsahu 2–3 normostrany) – předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   estetika.ff.cuni.cz (Katedra estetiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Vzhledem k interdisciplinární povaze současné estetiky, hraničící s psychologií, sociologií, kognitivními vědami a kulturní antropologií je absolvent magisterského studia estetiky schopen orientace v rozsáhlé sféře kultury a umění a kreativního přístupu k většině kulturních fenoménů. Může tedy působit jako akademický nebo vědecký pracovník s možností dalšího studia v doktorském programu. Uplatnění však může nalézt také v mnoha humanitně zaměřených povoláních (kurátor, dramaturg, umělecký kritik, odborný redaktor či státní zaměstnanec) v institucích, jako jsou tištěná či internetová média, galerie, muzea, nakladatelství a vydavatelství odborné literatury a beletrie, odbory státních úřadů zabývající se problematikou památkové péče nebo ochranou kulturního dědictví vůbec, problematikou environmentálního rozhodování apod.