Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Divadelní věda (8104T001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 8
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  6 / 13

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) rozprava s uchazečem nad předloženým projektem studia (viz níže) (max. 30 bodů)
   2) posouzení předložených prací a rozprava nad nimi (max. 30 bodů)
   3) zkouška z teorie a dějin divadla – předpokládaná znalost v rozsahu bakalářské zkoušky z oblasti teorie a dějin divadla (max. 40 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč předloží návrh tématu diplomové práce (v rozsahu ca. 5 000 znaků) a 1–2 písemné domácí práce (např. bakalářská práce, seminární práce, delší odborná studie – minimální rozsah alespoň jedné práce je 40 000 znaků) s divadelně-vědnou tématikou, dále přehled dosavadního studia a odborné činnosti (tj. stručný životopis).

   Veškeré písemné podklady k přijímací zkoušce je nutno odevzdat do 17. května 2018 v obálce na adresu: Katedra divadelní vědy, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 (Česká republika) buď poštou (rozhoduje datum poštovního razítka), nebo prostřednictvím podatelny Filozofické fakulty UK.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   dv.ff.cuni.cz (Katedra divadelní vědy)
   facebook.com/divadelnivedaFFUK
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Divadelní věda se může vzhledem k získaným znalostem a osvojeným schopnostem v pozici badatele, teatrologa, redaktora, publicisty či organizátora uplatnit v rozličných médiích, divadlech, vědeckých institucích, státní či municipální administrativě, nevládních institucích, občanských organizacích, nakladatelstvích, muzeích apod.