Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Dějiny antické civilizace (7105T088) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (N7105)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 3

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP = 10).

   Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 19. 8. 2018.
   Termín přijímacích zkoušek: 3.–27. 9. 2018.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) antické dějiny a reálie (max. 30 bodů)
   2) antická kultura a literatura (max. 20 bodů)
   3) motivace ke studiu (max. 10 bodů)
   4) Porozumění textu v pramenném jazyce (max. 40 bodů)
   K bodu 1): realizuje se diskusí o vybraných základních problémech a prostudované odborné literatuře.
   K bodu 2): realizuje se diskusí o přečtených originálních dílech (v překladu i v originále, dle volby uchazečovy k Řecku či k Římu).
   K bodu 3): posuzuje se na základě diskuse o životopisu, bakalářské práci a obou seznamech četby.
   K bodu 4): realizuje se na základě překladu kratšího originálního textu (cca 10–12 řádků, dle volby uchazeče řeckého či latinského), zkoušeno je porozumění obsahu a orientace v gramatické struktuře textu (se slovníkem, v případě zájmu je možná písemná příprava; není třeba mít vlastní slovník).

   další požadavky ke zkoušce:
   U přijímací zkoušky se předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě (jako podklad pro vedení přijímacího rozhovoru):
   - stručný strukturovaný životopis,
   - výtisk bakalářské práce nebo její teze,
   - seznam prostudované odborné literatury,
   - seznam přečtených děl antických řeckých a římských autorů v originále i překladu.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent navazujícího magisterského studia je na velmi dobré úrovni vybaven odborně i jazykově k tomu, aby mohl přistoupit k doktorskému studiu oboru Dějiny antického starověku nabízejícího možnost volby z celé řady speciálních badatelských projektů. Ostatní absolventi se mohou rovnou pracovně uplatnit v oblastech, kde budou přímo těžit ze svých znalostí historie a kultury, nebo v působištích, která vyžadují magisterský stupeň vzdělání odborného nebo blíže nespecifikovaného vzdělání humanitního směru. Výhodou absolventa tohoto oboru je komplexnost jeho vzdělání doprovázená obecným kulturním rozhledem a schopností vnímat různé aspekty a souvislosti problémů. Jedná se tedy o uplatnění ve vědeckých ústavech na univerzitách i v Akademii věd, v muzeích, nakladatelstvích, v publicistice, v poradenské službě (i diplomatické) a v institucích orientovaných na evropskou spolupráci. V případě dobré jazykové vybaveností může absolvent najít doslova celoevropské uplatnění.