Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  Čeština v komunikaci neslyšících (7310T041)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Čeština v komunikaci neslyšících (N7312)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   statistické údaje z období předchozího otevření oboru:
   počet přijatých v akademickém roce 2016/2017: 9
   počet přihlášených v akademickém roce 2016/2017: 13
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
   popis přijímací zkoušky:
   Předpokladem je ukončení bakalářského studia, ideálně v oboru zaměřeném lingvisticky nebo oboru souvisejícím s komunitou neslyšících.
   Uchazeč/ka by měl/a mít kromě dostatečných kompetencí v češtině a v českém znakovém jazyce základní přehled v oblasti obecné lingvistiky, lingvistiky znakových jazyků, komunikace neslyšících obecně, historie, kultury a vzdělávání neslyšících a chuť si tento přehled dále prohlubovat při studiu.
   Uchazeč/ka o studium by měl/a při přijímacím řízení prokázat
   a) kompetence v českém znakovém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (uchazeči, jejichž primárním jazykem je čeština/mluvený jazyk), nebo v českém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (uchazeči, jejichž primárním jazykem je český znakový jazyk/znakový jazyk) (max. 30 bodů),
   b) motivaci ke studiu (zvl. orientaci v oblasti tzv. Deaf studies) (max. 30 bodů),
   c) orientaci v základní lingvistické literatuře a znalost základní lingvistické terminologie s přihlédnutím ke specifikům znakových jazyků (max. 40 bodů).

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeči při ústní zkoušce předloží k nahlédnutí:
   a) Dvě kopie strukturovaného životopisu a přehledu svých aktivit souvisejících s oborem Čeština v komunikaci neslyšících. V přehledu aktivit a činností mohou být uváděny např. studentské práce, vlastní publikace, aktivní účast na konferencích, workshopech, kolokviích, přednáškách či diskusích apod., další vzdělání/vzdělávání v oboru, aktivní činnost v organizaci zabývající se oblastí kultury, sociální podpory a vzdělávání neslyšících nebo poskytováním tlumočnických služeb pro neslyšící, účast při organizaci akcí souvisejících s předmětem studia, pasivní účast na konferencích, workshopech, kolokviích, přednáškách či diskusích apod.
   b) Dvě kopie seznamu četby odborné české a/nebo zahraniční literatury (monografie, studie) věnované lingvistice znakových jazyků. Seznam musí obsahovat minimálně 10 položek.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   ujkn.ff.cuni.cz (Ústav jazyků a komunikace neslyšících)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je vybaven lingvistickou teorií, kontrastivně reflektuje strukturu jazyků komunikace českých neslyšících (českého znakového jazyka a češtiny) i jejich fungování. Kompetence absolventa v českém znakovém jazyce a v češtině jsou na takové úrovni, že je bez problémů schopen komunikovat s rodilými mluvčími obou jazyků. Postojová orientace absolventa zaručuje, že je připraven – v nejobecnější rovině – akceptovat jinakost a respektovat odlišnost kultury, jazyka a komunikace neslyšící menšiny.
   Absolvent jednooborového i dvouoborového studia je připraven působit jako (1) odborný pracovník zaměřený na výzkum komunikace neslyšících a jejich jazyků (českého znakového jazyka a češtiny), (2) kontaktní pracovník prostředkující mezi neslyšící komunitou a většinovou slyšící společností. Absolvent jednooborového studia dále jako (3) lektor českého znakového jazyka v kurzech pro veřejnost, (4) tlumočník českého znakového jazyka, transliterátor znakované češtiny, vizualizátor mluvené češtiny; v případě absolvování příslušného studijního programu CŽV také jako učitel předmětů vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, zejména jako (5) učitel předmětu Český znakový jazyk a kultura Neslyšících a (6) učitel jazykové složky předmětu Český jazyk pro žáky a studenty se sluchovým postižením.