Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Archivnictví a pomocné vědy historické (7105T007)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (N7105)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  6 / 7

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) prezentace tématu bakalářské práce (max. 30 bodů)
   2) němčina na příkladu novověkých diplomatických písemností (včetně základní typologické charakteristiky dané písemnosti) (max. 30 bodů)
   3) základy pomocných věd historických, dějin správy v českých zemích a archivnictví (max. 40 bodů)

   Uchazeč prokáže u přijímací zkoušky znalost němčiny, základní znalost paleografie a orientaci v jednotlivých pomocných vědách historických, velmi dobrý všeobecný kulturně-historický rozhled.

   další požadavky ke zkoušce: bakalářská práce nebo její teze (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   kpvhas.ff.cuni.cz (Katedra pomocných věd historických a archivního studia)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Magisterské studium Archivnictví a pomocné vědy historické je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci a na praktické uplatnění v archivnictví a ve vědecké práci v oblasti pomocných věd historických, případně historie či dalších historických oborů. Absolvent je připraven pro vědeckou práci v historických oborech, pro vysoce kvalifikovanou a řídící práci v archivnictví nebo ve státní správě, v knihovnách s historickými fondy, v památkových ústavech, ústavech AV ČR, případně na vysokých školách, kulturních odborech magistrátů či v dalších společensko-historicky orientovaných oblastech.