Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Klasická archeologie (7105T032)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (N7105)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 12
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  8 / 9

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) rozprava o tématu bakalářské práce a výhledy k tématu magisterské práce (max. 40 bodů)
   2) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře z egejské a řecké archeologie (max. 30 bodů)
   3) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře z etruské a římské archeologie (max. 30 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Seznam základní literatury použité při přípravě bakalářské práce (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky). Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího řízení teze bakalářské práce a seznámí přijímací komisi s výhledem tématu pro práci diplomovou. Prokáže zároveň znalosti domácí i zahraniční literatury s přihlédnutím ke zvolenému tématu bakalářské a diplomové práce a rovněž odborné znalosti oborové na úrovni absolventa bakalářského studia.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   ukar.ff.cuni.cz/uchazec (Ústav pro klasickou archeologii)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent magisterského studia oboru klasická archeologie navazující na bakalářské studium je připraven k působení v České republice i v zahraničí jako archeolog v expedicích a na archeologických výzkumech, dále jako pracovník muzeí, vědeckých institucí a archeologických památkových pracovišť záchranného výzkumu a ochrany archeologických památek, jako odborný průvodce a organizátor u cestovních kanceláří, jako redaktor specializovaný na rozšiřování poznatků v daném oboru.