Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Arabistika (7310T202) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   statistické údaje z období předchozího otevření oboru:
   počet přijatých v akademickém roce 2015/2016: 9
   počet přihlášených v akademickém roce 2015/2016: 11
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) předložení seznamu prostudované literatury a pohovor nad ním (max. 10 bodů)
   2) přehled o historickém, kulturním a literárním vývoji arabského světa od předislámské doby po současnost (max. 30 bodů)
   3) nárys projektu diplomové práce a debata o něm (max. 20 bodů)
   4) ústní ověření znalosti moderní spisovné arabštiny na úrovni B2 SERR: uchazeč přečte a přeloží kratší arabský text, následně proběhne diskuse o textu v arabštině (max. 30 bodů)
   5) ověření schopnosti práce s odborným textem ve dvou světových jazycích, z nichž jeden je angličtina, druhý němčina, francouzština, španělština nebo ruština (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: u ústního pohovoru uchazeč odevzdá a) seznam prostudované literatury k oboru a b) stručný nárys projektu diplomové práce
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   ubva.ff.cuni.cz (Ústav Blízkého východu a Afriky)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi navazujícího magisterského studia arabistiky získají rozsáhlou jazykovou kompetenci v moderní spisovné arabštině jak v oblasti ústního, tak písemného projevu, budou schopni práce s jazykem na tlumočnické a překladatelské úrovni (úroveň C2 SERR), aktivně ovládnou jeden z arabských dialektů (egyptský dialekt) a budou disponovat odbornými znalostmi o literatuře, kultuře a dějinách arabského světa. Absolventi dále získají přehled o informačních zdrojích v oblasti problematiky arabského světa a také schopnost tyto zdroje samostatně využívat a kombinovat. Absolventi oboru nalézají uplatnění v publicistice, v různých kulturních institucích a orgánech státní správy, v turistickém ruchu, při komunitním tlumočení, v humanitárních organizacích, práci s uprchlíky, diplomacii apod. Absolvent bude rovněž připraven vyhodnocovat pro potřeby státní a soukromé sféry nejaktuálnější kulturní, ekonomické a politické trendy v regionu, sloužící ke stanovení adekvátního zacílení kulturních, společenských a obchodních aktivit těchto subjektů v rámci jednotlivých arabských zemí. Studium je současně zaměřeno tak, aby rozvíjelo analytické schopnosti studentů a připravilo je na pedagogickou nebo vědeckou dráhu s možností dalšího odborného růstu v doktorském studiu.