Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Andragogika a personální řízení (7501T002)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Pedagogika (N7501)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 36
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  29 / 74

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 50 minut)
   1) test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů)
   2) oborový test (max. 35 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) motivace ke studiu (max. 18 bodů)
   2) prověření znalostí oboru andragogika a personální řízení na úrovni bakalářského vzdělání (max. 16 bodů)
   3) orientace v příbuzných vědách (max. 16 bodů)

   Obsah oborového testu: poznatky z oboru andragogika a personální řízení a z příbuzných věd (zejména pedagogika, psychologie, sociologie, filozofie), všeobecný kulturně-historický přehled, vědecké a odborné pojmy a termíny.

   další požadavky ke zkoušce:
   K ústní zkoušce je požadováno odevzdání seznamu prostudované odborné literatury (včetně nejméně pěti cizojazyčných titulů) a návrh (projekt) diplomové práce podle vlastní volby v rozsahu maximálně tří normostran (téma práce, cíl práce, charakteristika řešeného problému, předpokládaný postup k dosažení cílů práce, nástin struktury práce, soupis zásadní výchozí odborné literatury k danému tématu). Návrh (projekt) diplomové práce k přijímací zkoušce není pro zadání diplomové práce závazný.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   andragogika.ff.cuni.cz (Katedra andragogiky a personálního řízení)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent jednooborového studia získá rozšiřující teoretické, odborné a metodické kompetence v oboru andragogika a personální řízení. Je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi, orientací v širších sociálně-politických oborových souvislostech, kompetencemi k tvorbě strategií, koncepcí a metodik, k poradenské činnosti a k realizaci výzkumů v oboru. Volba modulu umožňuje profilovat zaměření absolventa na aplikovanou psychologii či aplikovanou sociologii, individuální modifikace studijního plánu povinně volitelnými předměty umožňuje prohloubení či rozšíření odbornosti. Absolvent je připraven pro práci specialisty, pro vedoucí pozice i pro vědeckou činnost. Na základě multidisciplinární přípravy je připraven pro různorodá povolání a vybaven schopnostmi vykonávat různé pracovní funkce s možnostmi uplatnění ve vzdělávacích a personálních útvarech organizací státní a veřejné správy, v podnikovém sektoru, v neziskovém sektoru, v organizacích sociálních služeb, v kulturních a zájmových organizacích, v hromadných sdělovacích prostředcích, v poradenských službách, v profesních sdruženích ad.
   Absolvent dvouoborového studia získá rozšiřující teoretické, odborné a metodické kompetence v oboru andragogika a personální řízení, znalosti a dovednosti k tvorbě strategií, koncepcí, metodik i k výzkumu. Individuální modifikace studijního plánu v rámci povinně volitelných předmětů umožňuje prohloubení odborné specializace v oblasti andragogiky, personálního řízení i vybraných aplikací sociálních věd. Absolvent je připraven pro práci specialisty i pro vedoucí pozice. Je připraven pro různorodá povolání a vybaven schopnostmi vykonávat různé pracovní funkce s možnostmi uplatnění ve vzdělávacích a personálních útvarech organizací státní a veřejné správy, v podnikovém sektoru, v neziskovém sektoru, v kulturních a zájmových organizacích, v hromadných sdělovacích prostředcích, v profesních sdruženích ad.