Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Sociologie (6703R004)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Sociologie (B6703)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  23 / 89

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studium oboru předpokládá motivaci k samostudiu odborných sociologických textů, schopnost porozumění cizojazyčnému textu, analytické myšlení pro práci s kvantitativními daty, formulační a stylistické dovednosti, schopnost tvořivého a kritického myšlení.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: cca 120 minut)
   1) test obecných studijních předpokladů (test intelektových schopností) (max. 20 bodů)
   2) test všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších společenských věd (max. 17 bodů)
   3) písemná úvaha nad zadaným tématem, porozumění textu (max. 13 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) motivace ke studiu (max. 20 bodů)
   2) diskuse nad předloženým seznamem vlastní četby (max. 15 bodů)
   3) diskuse o aktuálním společenském tématu (max. 15 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: u ústní části student odevzdává seznam vlastní četby odborné literatury
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nasociologii.ff.cuni.cz (stránky pro uchazeče)
   ksoc.ff.cuni.cz (stránky katedry)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   koná se během února, podrobnější informace budou zveřejněny na webu http://ksoc.ff.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent oboru je kvalifikovaný pro práci na výzkumných a organizačních úkolech při realizaci společenských analýz a v oblasti práce s lidmi. Je připraven na plnění základních organizačně-operativních, výzkumných a metodických úkolů, může být využit pro řídicí činnosti na nižších stupních řízení. Uplatnění nachází v soukromých organizacích, ve státní správě i v neziskovém sektoru, a to např. na úsecích sociálního a územního rozvoje (v rámci firem, obecních úřadů, úřadů práce ap.), v organizacích pro výzkum veřejného mínění a trhu, v médiích (v analytických odděleních i v redakční práci), v dalších organizacích státní správy i neziskového sektoru. Komplexní příprava základů sociologické metodologie a teorie poskytuje solidní výchozí pozici pro navazující magisterský stupeň studia a další budování vědecké či pedagogické kariéry v oboru sociologie.