Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Sociální práce (6731R012)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Sociální politika a sociální práce (B6731)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  35 / 102

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
   1) test obecných studijních předpokladů (max. 20 bodů)
   2) test orientace ve společenském dění a v oboru: základní poznatky z oboru sociální práce, sociální politiky a příbuzných věd, všeobecný kulturněhistorický přehled na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti, obecné vědecké pojmy a termíny (max. 30 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) pohovor o praxi a motivaci uchazeče ke studiu oboru sociální práce (max. 25 bodů)
   2) oborové předpoklady (pohovor o přečtené odborné literatuře, znalost aktuálního dění, znalosti základů oboru a příbuzných věd) (max. 25 bodů)

   Praxí se rozumí dosavadní činnost uchazeče, která má vztah ke zvolenému oboru, placená nebo neplacená spolupráce s pracovišti, které mají souvislost s výkonem sociální práce, např. dobrovolnická činnost v domově důchodců, působení v neziskové organizaci apod.

   další požadavky ke zkoušce:
   • uchazeč u ústní části přijímací zkoušky odevzdá seznam přečtené odborné literatury, motivační esej (v rozsahu 1–1,5 strany A4) a seznam doložených praxí
   • uchazeč u ústní části přijímací zkoušky předkládá k nahlédnutí doklady o praxi; dokladem o praxi je potvrzení organizace, se kterou uchazeč spolupracoval, s vyznačením rozsahu
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   ksocp.ff.cuni.cz (Katedra sociální práce)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   koná se v dubnu 2018, informace budou zveřejněny na webu http://ksocp.ff.cuni.cz/cs
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent bakalářského studia je plně kvalifikovaným sociálním pracovníkem podle platné legislativy. Je oprávněn realizovat činnosti sociální práce, jako je zejména sociální diagnostika, řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytická, metodická a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťování potřeb obyvatel obce a kraje a koordinace poskytování sociálních služeb.
   Absolventi se mohou uplatnit na pozici sociálního pracovníka v oblasti státní správy, samosprávy a v neziskových organizacích. Nejčastěji se jedná o pracovní pozice v resortu MPSV (např. v domovech pro seniory, na místních úřadech v odboru sociálně-právní ochrany dětí, na úřadech práce), MŠMT (např. v dětských domovech, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež), MV (např. v uprchlických zařízeních), MSp (např. jako asistent probační služby), MZ (např. v dětském centru, v nemocnici, v psychiatrickém komunitním centru).