Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Religionistika (6101R014)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filozofie (B6101)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 16
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  17 / 55

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Doporučené kombinace pro dvouoborové studium jsou s obory: Arabistika, Dějiny a kultura islámských zemí, Dějiny antické civilizace, Filozofie, Indologie, Koreanistika, Latinský jazyk a literatura, Řecká antická filologie, Sinologie.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:

   1. kolo – písemná část (doba trvání: 240 minut)*
   1) interpretace českého odborného textu v českém nebo slovenském jazyce (max. 30 bodů)
   2) překlad cizojazyčného odborného textu (angličtina, francouzština, němčina – dle výběru uchazeče) do českého nebo slovenského jazyka; při práci lze používat standardní slovníky (včetně jazykových výkladových), nikoli však slovníky encyklopedického charakteru či jakoukoli další literaturu; uchazečům se důrazně doporučuje, aby si slovníky přinesli s sebou; k dispozici budou též slovníky ke společnému použití (max. 20 bodů)
   2. kolo – ústní část (3 otázky vycházející z předloženého seznamu odborné četby)
   1) metody a dějiny religionistiky (max. 10 bodů)
   2) náboženský okruh 1 (max. 20 bodů)
   3) náboženský okruh 2 (max. 20 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč odevzdá (při prezenci u ústní části zkoušky) seznam prostudované odborné literatury. Komise při hodnocení přihlédne ke struktuře a obsahu tohoto seznamu. Dále se hodnotí zejména to, zda posluchač prostudovaným textům skutečně porozuměl a jakým způsobem dovede s myšlenkami obsaženými v předložené literatuře dále pracovat.
   K první otázce ústní zkoušky uchazeči povinně nastudují jeden z těchto předepsaných titulů:
   1. William E. Paden, Bádání o posvátnu: náboženství ve spektru interpretací, Brno: Masarykova univerzita, 2002
   2. Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství, Praha: ExOriente, 2015 (tři vybrané kapitoly)

   *Pokud se uchazeč zároveň hlásí na obor Filozofie, skládá první kolo přijímací zkoušky jen na jednom z oborů podle vlastní volby. Bodový zisk se mu pak započítává pro druhé (ústní) kolo zkoušky i na druhý obor.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   religionistika.ff.cuni.cz (religionistika – seznam doporučené četby a další informace pro uchazeče)
   ufar.ff.cuni.cz (Ústav filosofie a religionistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi mají dobrou znalost jednoho náboženského okruhu a získali základní přehled o nejvýznamnějších náboženských tradicích a metodologických přístupech ke studiu náboženství. Naučí se třídit a zpracovávat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném projevu. Jsou schopni číst plynule odborné texty v angličtině a mají základní znalost jednoho dalšího světového jazyka. Mají za sebou též minimálně dvouleté studium nějakého náročného klasického či orientálního jazyka, díky němuž se naučili přesnější a diferencovanější práci s jazykem vůbec. Díky bytostně mezikulturní povaze religionistiky spojené s nárokem na komparaci a zobecňování dokáží absolventi lépe porozumět odlišným kulturním světům a tlumočit mezi nimi.