Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Obecná lingvistika (7310R116) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (B7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 22
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  16 / 60

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
   1) test studijních předpokladů pro lingvistickou analýzu (schopnost pozorování a srovnání jevů v češtině a angličtině, schopnost logického myšlení při práci s neznámým jazykovým materiálem) (max. 50 bodů)

   2. kolo – ústní část:
   1) motivace ke studiu, diskuse na základě životopisu a seznamu prostudované literatury (obojí se odevzdává u přijímací zkoušky) (max. 14 bodů)
   2) stavba a funkce mateřského a studovaného cizího jazyka (max. 18 bodů)
   3) odpovědi na otázky k vybraným úryvkům z odborné literatury, jejichž seznam je zveřejněn na webových stránkách Ústavu obecné lingvistiky (ling.ff.cuni.cz/uchazec/lingvistika/bc/prijimacky.php) (max. 18 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: životopis a seznam prostudované literatury
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   lze. Přijímací zkouška na obor lingvistika je prominuta účastníkům České lingvistické olympiády, kteří se umístili na prvních třech místech v národním kole. Žádost o prominutí přijímací zkoušky je nutné podat na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK nejpozději 10. 5. 2018.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   ling.ff.cuni.cz (Ústav obecné lingvistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zejména v těchto oblastech:
   • poradenství ve firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace,
   • práce v managementu pro vnitřní a vnější firemní komunikaci,
   • práce ve státní správě – odborník pro vnitřní a vnější komunikaci,
   • práce na slovnících a jazykových korpusech,
   • práce na lingvistických aplikacích v oblasti IT,
   • asistenční práce při sociologických výzkumech,
   • redaktorská činnost, sdělovací prostředky, včetně péče o pragmatickou přiměřenost jazykových projevů,
   • oblast reklamy, pojmenovávání produktů, míst etc.