Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  Německý jazyk a literatura (7310R106)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (B7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 75
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  55 / 120

  • sbalit rozbalit
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) motivační rozhovor (max. 20 bodů)
   2) ověření základních vědomostí z lingvistiky současné němčiny (max. 40 bodů)
   3) ověření základních znalostí z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti (max. 40 bodů)

   Ústní zkouška sestává ze tří částí. V motivačním rozhovoru se uchazeč vyjadřuje ke svým pohnutkám a důvodům, proč by chtěl studovat germanistiku na FF UK. V lingvistické části je uchazeči předložen úryvek autentického textu v němčině, jehož část uchazeč přečte nahlas a následně vede se zkoušejícím rozhovor na témata týkající se jazykových jevů němčiny. Témata vycházejí z předloženého úryvku. Ve třetí části jsou ověřovány uchazečovy znalosti z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti. Vychází se z předloženého seznamu přečtené literatury. Do bodového hodnocení všech tří částí vplývá také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost). Požadovaná jazyková úroveň je minimálně B1 podle SERR. K jazykovým diplomům a certifikátům se při přijímací zkoušce nepřihlíží.

   další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury německy píšících autorů (v originále i překladu) – odevzdává se u zkoušky
  • sbalit rozbalit
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit rozbalit
   nelze
  • sbalit rozbalit
   german.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií)
   german.ff.cuni.cz/page/prijimaci–zkousky–pripravne–kurzy (stránky věnované přijímacímu řízení a přípravnému kurzu)
  • sbalit rozbalit
   koná se, informace budou uveřejněny na webu http://german.ff.cuni.cz/page/prijimaci-zkousky-pripravne-kurzy
  • sbalit rozbalit
   Absolvent/absolventka disponuje znalostmi jazyka slovem i písmem a komunikativními dovednostmi na úrovni C1 podle SERR. Svoji jazykovou vybavenost, faktografické znalosti německé jazykové oblasti a orientace v historii a kultuře německy mluvících zemí může uplatnit při práci v kulturních i politických institucích, nadacích, v médiích, v soukromé či hospodářské sféře či v cestovním ruchu jako překladatel/ka, asistent/ka.