Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Koreanistika (7310R083)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (B7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 16
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  17 / 82

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Obecné studijní předpoklady pro oblast humanitních věd, historicko-kulturní povědomí o regionu Dálného východu a Koreje, schopnost souvislého písemného a ústního projevu, motivace projevená oborovými znalostmi nad rámec běžného středoškolského vzdělání a doložená seznamem četby, znalost angličtiny (B2).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část
   1) test z anglického jazyka (max. 5 bodů) – 20 minut
   2) test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů) – 20 minut
   3) vědomostní oborový test (max. 15 bodů) – 10 minut
   4) esej na vybrané téma (max. 15 bodů) – 35 minut

   2. kolo – ústní část
   1) souvislá prezentace zájmové oblasti a motivace uchazeče ke studiu (max. 15 bodů)
   2) diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby předloženého v tištěné podobě (max. 20 bodů)
   3) otázky všeobecného charakteru k regionu severovýchodní Asie se zaměřením na Koreu (základní geografické údaje, význačné dějinné události, kulturní fenomény atd.) (max. 15 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč předkládá a odevzdává podepsaný seznam nastudované literatury vztahující se k oboru.
   K nahlédnutí je možné předložit vlastní seminární a jiné práce (neodevzdává se a nehodnotí se!).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   seznam vybrané doporučené literatury:
   Buzo, Adrian. Partyzánská dynastie: politika a vedení Severní Koreje. Překlad Jiří Gojda. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 343 s. ISBN 80-7341-118-0.
   Demick, Barbara. Není co závidět: obyčejné životy v Severní Koreji. Zlín: Kniha Zlin, 2014. 353 s. Tema; sv. 18. ISBN 978-80-7473-159-4.
   Eckert, Carter J. et al. Dějiny Koreje. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 387 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-411-4
   Glomb, Vladimír a Miriam Löwensteinová. Korejská náboženství. Praha: Togga, 2014. Dálný východ. ISBN 978-80-7476-066-2
   Gruberová, Ivana M., ed. Jak se prodavač papíru stal buddhou: korejské buddhistické legendy. Překlad Ivana M. Gruberová. Vyd. 1. Praha: DharmaGaia, 2006. 186 s. Klasická knižnice Východu; sv. 3. ISBN 80-86685-50-0
   Harden, Blaine. Útěk z Tábora 14: autentické svědectví z pracovních táborů v Severní Koreji. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2013. 207 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-249-2181-5
   Cheng, Anne a Lomová, Olga, ed. Dějiny čínského myšlení. Překlad Olga Lomová. 1. vyd. Praha: DharmaGaia, 2006. 688 s. ISBN 80-86685-52-7
   Irjŏn. Samguk jusa: nepominutelné události Tří království. Překlad Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 415 s. Mythologie. ISBN 978-80-7422-176-7
   Kang, Čchŏl-hwan a Rigoulot, Pierre. Pchjongjangská akvária. Překlad Anna Lukavská a Erik Lukavský. Vyd. 1., dotisk [i.e. 2. vyd.]. Praha: Agite/Fra, 2011. 206 s. Lidská práva a literatura. ISBN 978-80-86603-92-6
   Kim, Jŏng-ha et al. Loď pokladů: antologie moderní korejské povídky. Překlad Blanka Ferklová et al. Vyd. 1. V Praze: Nová vlna, 2012. 184 s. ISBN 978-80-85845-22-8
   Kim, Man-Džung. Sen devíti z oblaků. Překlad Miriam Löwensteinová. Praha: Reflex, 1992. 137 s. Edice K. ISBN 80-900857-3-3
   Löwensteinová, Miriam a Pucek, Vladimír. Studie z dějin starší korejské literatury. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 338 s. ISBN 80-246-1163-5
   Löwensteinová, Miriam, ed. a Olša, Jaroslav, ed. Han Hŭng-su: otec československé koreanistiky: korejský historik ve střední Evropě třicátých a čtyřicátých let 20. století. Vyd. 1. Praha: Nová vlna, 2013. 446 s. ISBN 978-80-85845-36-5
   Löwensteinová, Miriam, ed. Chci se stát kočkou: Antologie současné korejské prózy. Vyd. 1. Praha: Nová vlna, 2016, 196 s. ISBN: 978-80-85845-54-9
   Min, Jonghwan a Jun, Čchiho. Korejská mise do Ruska: deníky Min Jonghwana a Jun Čchihoa z roku 1896. Vydání první. Praha: Togga, spol. s r.o., 2016. 293 stran. Dálný východ; 2. svazek. ISBN 978-80-7476-101-0
   Myers, B. R. Nejčistší rasa: jak Severokorejci vidí sami sebe a proč je důležité to vědět. Praha: Ideál, 2013. 236 s., [16] s. obr. příl. Dějinné zvraty a souvislosti; sv. 12. ISBN 978-80-86995-25-0
   Pucek, Vladimír, ed. Tváře a osudy: moderní korejské povídky. Vyd. 1. Praha: Brody, 1999. 350 s., [4] s. obr. příl. Východní řada. ISBN 80-86112-14-4
   Pucek, Vladimír, ed. Jasná luna v prázdných horách: korejské básnictví 14. - 19. století. Překlad Petr Borkovec a Vladimír Pucek. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2001. 188 s. Klub přátel poezie, Základní řada. ISBN 80-7185-408-5.
   Pucek, Vladimír, ed. Ukradené jméno: moderní korejské povídky. Vyd. 1. Praha: Brody, 2006. 281 s. ISBN 80-86112-25-X

   Další oborová literatura (odborná, překladová, populární) dle zájmu uchazeče, viz např. nakladatelství Argo 2011–2016 apod. Informace o novějších publikacích je možné získat na koreanistickém portálu korea.ff.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Koreanistika na FF UK je filologicky zaměřeným oborem, v jehož rámci je kladen důraz na teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, zejména duchovní. U absolventů bakalářského stupně se předpokládá zvládnutí mluvené a psané korejštiny na středně pokročilé úrovni, kritická práce s psanými zdroji a zevrubný kulturně-historický přehled z dané oblasti. Dosažené znalosti a dovednosti by měly umožnit pokračování v navazujícím magisterském studiu na českých či zahraničních univerzitách i uplatnění v praxi (kulturní a vzdělávací instituce, státní orgány, soukromé firmy, oblast cestovního ruchu apod.)