Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Japonská studia (7310R234)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (B7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 18
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  19 / 164

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
   1) znalost českého jazyka v rozsahu středoškolského učiva (max. 6 bodů)
   2) znalost angličtiny v rozsahu středoškolského učiva (max. 10 bodů)
   3) znalost japonských reálií a reálií zemí východní Asie (jazykověda, literatura, dějiny, společnost, umění, myšlení, česko-japonské vztahy) (max. 34 body)

   2. kolo – ústní část:
   1) znalost japonských slabičných abeced (hiragana, katakana) a jejich transkripčních pravidel (max. 12 bodů)
   2) aktivní znalost čínských znaků (kandži) – seznam příslušných znaků bude zveřejněn na webové stránce Ústavu Dálného východu (max. 8 bodů) (max. 8 bodů)
   3) znalostní pohovor vycházející z předloženého seznamu četby (max. 20 bodů)
   4) předpoklady a motivace ke studiu, včetně jazykového projevu (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury k oboru (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   udlv.ff.cuni.cz (Ústav Dálného východu)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Bakalářský program je koncipován tak, aby vyhověl dvěma základním požadavkům na uplatnění absolventů:
   1) připravit studenta pro praxi:
   a) jazykově (zejména z hlediska pohotové komunikace v osobním i písemném styku),
   b) orientačně (od studenta se očekává dobrý všestranný rozhled v oboru, aby se v praxi vyrovnal i s rolí zprostředkovatele mezi tzv. „jinými“ kulturami; ze zkušeností dosavadních absolventů je zřejmé, že průpravu k zvládání odlišných společenských konvencí nelze podceňovat);
   2) připravit studenta pro navazující magisterské studium:
   a) jazykově (plnohodnotné zvládnutí japonštiny je pro studenty velmi náročné; navrhovaný program jim má umožnit postupné zlepšování jazykových dovedností komplexně, tedy v souběhu náslechu a mluvení, četby a písemného vyjadřování),
   b) orientačně (student získá základní vzdělání v hlavních disciplínách, které obor nabízí a které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, literatury, dějin, společnosti, umění atp.)