Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Italianistika (7310R285)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (B7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  19 / 36

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) italská literatura – dvě otázky na základě předloženého seznamu četby; uchazeč prokazuje schopnost začlenit autory a jejich díla do širšího literárněhistorického kontextu (max. 40 bodů)
   2) italská gramatika – teoretická otázka vycházející z předepsaného rozsahu 16 lekcí učebnice
   Italština (Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština. Praha Leda 2008/2017) (max. 20 bodů)
   3) obecnělingvistická otázka týkající se základních kategorií tvarosloví a skladby (v češtině) – např. klasifikace slovních druhů, mluvnické kategorie, větné členy, typy vedlejších vět, tvoření slov, významové vztahy (synonymie, antonymie, homonymie, polysémie apod.) (max. 20 bodů)
   4) konverzace v italštině – zájmy, cestování, studium, rodina apod.; požaduje se pouze základní znalost jazyka v rozsahu 16 lekcí učebnice (viz výše) (max. 20 bodů)
   další požadavky ke zkoušce:
   U přijímací zkoušky se odevzdává:
   • seznam četby obsahující minimálně 10 děl italské literatury (v překladu či v originále; seznam knih by měl být vyvážený, neměl by např. převažovat jeden jediný autor).
   U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí:
   • stručný přehled dosavadního studia (střední škola, jazykové kurzy), popř. odborné činnosti (praxe).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   koná se, informace budou zveřejněny na webu urs.ff.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky italského jazyka, dějin italské literatury, kultury a dějin Itálie. Ovládá italštinu na úrovni C1 podle SERR a má základní znalost dalších dvou cizích jazyků. Absolvent má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu. Širší rozhled v humanitních disciplínách vytváří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa. Má uplatnění v širokém spektru prací, například jako redaktor, překladatel, jazykový asistent v médiích, asistent v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, v cestovním ruchu, ve strukturách ministerstva zahraničí a Evropské unie.