Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Etnologie (7105R019)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (B7105)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 7
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP = 7).

   Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 19. 8. 2018.
   Termín přijímacích zkoušek: 3.–27. 9. 2018.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   popis přijímací zkoušky:

   1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)

   1) všeobecný základ humanitních a společenských věd (historie, sociologie, psychologie, filozofie, estetika, geografie aj.) se zvláštním zřetelem k oblasti disciplín zkoumajících kulturu, zejména sociokulturní antropologie, etnologie a folkloristiky
   2) krátká reflexe jedné vybrané knihy, kterou si uchazeč/uchazečka volí sám/sama z jedné z těchto tří disciplín (celkově max. 50 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) všeobecný kulturně-antropologický a etnologický přehled, znalost českých a evropských dějin a geografie a zájem o obor (max. 25 bodů)
   2) motivace ke studiu a rozprava nad předloženým seznamem odborné literatury (max. 25 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: seznam odborné literatury, případně oborově relevantní seminární práce, odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o obor (předkládají se u ústní části přijímací zkoušky pouze k nahlédnutí)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   http://etnologie.ff.cuni.cz/ (Ústav etnologie)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Znalosti a dovednosti absolventa bakalářského studia mu umožňují působit v kulturních a paměťových institucích specializovaných na ochranu tradiční lidové kultury a nemateriálního kulturního dědictví, orgánech státní a veřejné správy a územní samosprávy, a nevládních neziskových organizacích v oblasti multikulturní politiky, národnostních menšin a lidských práv. Uplatnění nachází zejména v 1) prezentaci a využívání nemateriálního kulturního dědictví v oblasti folkloristiky/folklorismu, národopisu a široce chápané lidové kultury, 2) práci s etnickými skupinami, národnostními menšinami, subkulturami a kontrakulturami, 3) institucích řešících problematiku integračních a migračních procesů, interkulturní komunikace a multikulturní výchovy, 4) organizacích zaměřených na problematiku integrace sociálně vyloučených skupin nebo 5) muzejních a galerijních sbírkách specializovaných na lokální, regionální a národní kulturu. Absolvent je odborně vybaven pro práci při implementaci dílčích aktivit státní Vládní koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, popřípadě aktivit UNESCO v oblasti nemateriálního kulturního dědictví zejména ve výše zmíněných typech institucí na národní, regionální i lokální úrovni, popřípadě v oblasti neziskové činnosti a spolkového života. V tomto smyslu představuje Ústav etnologie jedno ze dvou domácích pracovišť (vedle Ústavu evropské etnologie FF MU) dlouhodobě a cíleně připravující vysokoškolsky vzdělané odborníky tohoto zaměření pro praxi.

   Absolvent oboru dovede samostatně analyzovat a prezentovat základní problémové okruhy a klíčové pojmy a koncepty etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Má základní přehled o historii, teorii a metodologii etnologických disciplín s důrazem na sociokulturní antropologii. Orientuje se v problematice nacionalismu a etnicity, tradiční lidové kultury a folkloru s důrazem na oblast střední Evropy a českých zemí. Zná hlavní zásady provádění etnografického terénního výzkumu a psaní odborného textu. Je schopen tvořivé odborné i publicistické práce. Umí analyticky a kriticky myslet v oblasti klasické, moderní i soudobé sociokulturní antropologie, evropské etnologie, folkloristiky a příbuzných etnologických věd.
   Absolvent dvouoborového studia získá kompetenci v základních problémových okruzích a klíčových pojmech a konceptech etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie a v praxi dále rozšiřuje výstupní kompetenční profil získaný studiem dalšího studijního oboru v kombinaci.