Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Divadelní věda (8104R001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  20 / 76

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 90 minut)
   1) oborový test (kulturní a uměnovědný přehled, teorie a dějiny divadla) (max. 50 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) zkouška z teorie a dějin divadla (max. 20 bodů)
   2) rozprava nad prostudovanou a doporučenou literaturou (max. 20 bodů)
   3) rozprava nad písemnými domácími pracemi a jejich zhodnocení (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Dvě písemné domácí práce s divadelní, resp. divadelně-vědnou tématikou (např. recenze inscenace, analýzy dramatického textu, rozbor her, historiografické práce o divadle apod. – každá v rozsahu minimálně 3 600 znaků), seznam odborné četby a stručný životopis. Uvedené materiály je třeba předat osobně v den konání řádného termínu prvního kola přijímacích zkoušek (písemné části přijímací zkoušky), případně zaslat poštou na adresu katedry: Katedra divadelní vědy, FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 (datum odeslání – nejpozději v den konání řádného termínu písemné části přijímací zkoušky).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   dv.ff.cuni.cz (Katedra divadelní vědy)
   facebook.com/divadelnivedaFFUK
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Podrobnější informace o dvoudenním kurzu „Divadlo do kapsy“ jsou k dispozici na webu katedry (http://dv.ff.cuni.cz/index.php?menu=uchazec&sub=uchazec&str=pripravny_kurz.php).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   U absolventa bakalářského studia se předpokládá orientace v kulturním a uměleckém prostředí, schopnost pracovat s odbornou literaturou a samostatně uvažovat nad problémy a analyzovat umělecké artefakty. Vzhledem k těmto dovednostem a předpokládanému osvojení alespoň jednoho cizího jazyka lze očekávat jeho možné uplatnění v rozmanitých kulturních či kulturně-politických institucích (média, divadlo, kulturní centra aj.), stejně jako možnost pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu na totožném či jinak spřízněném (zejména uměnovědném) oboru.