Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Dějiny antické civilizace (7105R088) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (B7105)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  20 / 47

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP = 10).

   Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 19. 8. 2018.
   Termín přijímacích zkoušek: 3.–27. 9. 2018.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
   1) starověké dějiny a reálie (max. 45 bodů)
   2) antická kultura a literatura a jejich recepce (max. 25 bodů)
   3) obecné dějiny české, evropské a USA (max. 10 bodů)
   4) motivace ke studiu – ověřuje se na základě seznamu četby, viz níže (max. 10 bodů)
   5) světový jazyk (max. 10 bodů)

   Světový jazyk pro zkoušku si uchazeči volí v přihlášce (angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština). Volbu lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz do dne, kdy končí přihlašování na obor.
   Uchazeči, kteří se hlásí na dva či více z těchto oborů: Dějiny antické civilizace; Latinský jazyk a literatura; Novořecká filologie; Řecká antická filologie, skládají test ze světového jazyka pouze jednou a výsledek se jim započítá do každého oboru zvlášť.

   další požadavky ke zkoušce:
   seznam přečtených děl antických řeckých a římských autorů v překladu i moderní populárně naučné, případně odborné literatury (cca 5–10 položek), vytištěný, nepodepsaný a dodaný ve dvou exemplářích (odevzdává se při přijímací zkoušce)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je solidně odborně i jazykově vybaven k tomu, aby mohl buď pokračovat v navazujícím magisterském studiu stejného oboru, nebo se rovnou pracovně uplatnit jak v oblastech, kde bude přímo těžit ze svých znalostí historie a kultury (např. na poli mezinárodní turistiky), tak i v takových působištích, kde kromě svého speciálního vzdělání využije ty vlastnosti a dovednosti, které mu studium právě tohoto komplexního oboru pomohlo rozvinout: obecný kulturní rozhled, soustředěnost a přesnost, schopnost vnímat různé aspekty a souvislosti problémů (včetně etických) a při řešeních hledat a volit kombinace vhodných postupů. Jedná se tedy zejména o uplatnění v široké oblasti kultury a vědy (dokumentační, rešeršní a organizační práce v knihovnách, muzeích, školách, vědeckých ústavech, agenturách, státní správě apod.), dále např. v nakladatelských redakcích, v publicistice, v poradenské a asistenční službě (včetně diplomatické) a v institucích orientovaných na evropskou spolupráci. V případě dobré jazykové vybavenosti může absolvent najít doslova celoevropské uplatnění.