Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Dějiny a kultura islámských zemí (7105R014) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (B7105)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 45
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  30 / 65

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) přečtená literatura (max. 30 bodů)
   2) všeobecný kulturní a historický přehled s přihlédnutím k problematice islámského světa (max. 50 bodů)
   3) ověření znalosti dvou světových jazyků, jeden z nich je angličtina, druhý si uchazeč volí z možností němčina, francouzština, španělština nebo ruština (četba a porozumění snazšímu odbornému textu); jazyk si uchazeč volí u zkoušky (max. 10 + 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: podepsaný seznam prostudované literatury se odevzdává u ústní zkoušky
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   ubva.ff.cuni.cz (Ústav Blízkého východu a Afriky)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   koná se, informace bude zveřejněna na webu ústavu
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi se uplatní jako konzultanti pro oblast Blízkého východu ve firmách zahraničního obchodu a vztahů, v publicistické činnosti, v zahraničních službách na nediplomatických pozicích, v cestovním ruchu či v práci s muslimskými uprchlíky a menšinami. Vzhledem k multikulturnímu charakteru současné evropské společnosti s početnou muslimskou menšinou v EU i mimo ni roste význam absolventů takto orientovaného oboru, kteří budou hrát nezastupitelnou roli jako odborníci na klíčový region Blízkého východu a islámu.