Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  Dánská studia (7310R251) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (B7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 40
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia s výjimkou oborů Norská studia a Švédská studia
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   statistické údaje z období předchozího otevření oboru:
   počet přijatých v akademickém roce 2015/2016: 23
   počet přihlášených v akademickém roce 2015/2016: 96
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 60 minut)
   1) skandinávské reálie a dějiny (max. 20 bodů)
   2) skandinávská literatura (max. 30 bodů)
   3) test základních jazykovědných znalostí, větný rozbor (max. 30 bodů)
   4) test z angličtiny (max. 20 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující literární díla, kterých se budou týkat některé otázky přijímacího testu:
   - Peter Høeg: Cit slečny Smilly pro sníh (3. vyd., Praha: Argo, 2013)
   - Helle Helle: Jestli chceš (Praha: Paseka, 2016)
   - Jan Sonnergaard: Poslední neděle v říjnu a jiné temné příběhy (Příbram: Pistorius & Olšanská, 2017)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nordic.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent získá základní znalosti dánštiny (na úrovni B2 SERR). Bude znát reálie Dánska a literaturu, kulturu a historii celé Skandinávie. Uplatní se např. ve firmách obchodujících se Skandinávií, ve skandinávských firmách v ČR, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu.