Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Čeština v komunikaci neslyšících (7310R041)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  31 / 75

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
   1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
   2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci, a to i v opoře o prostudovanou odbornou literaturu (max. 30 bodů)
   3) operativní dovednosti v češtině + důkladné poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 30 bodů)
   4) orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)


   Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení:

   a) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český jazyk/mluvený jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku se simultánním přepisem mluvené češtiny do češtiny psané:

   písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně přepisovány do psané češtiny
   1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
   2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci, a to i v opoře o prostudovanou odbornou literaturu (max. 30 bodů)
   3) operativní dovednosti v češtině + důkladné poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 30 bodů)
   4) orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)


   b) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk/znakový jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku s tlumočením a překladem do českého znakového jazyka:

   písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně tlumočeny do českého znakového jazyka

   1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka
   2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci, a to i v opoře o prostudovanou odbornou literaturu (max. 30 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka
   3) operativní dovednosti v češtině + porozumění českému psanému textu (max. 30 bodů) – v psané češtině, bez překladu do českého znakového jazyka
   4) orientace v česky psaném odborném textu (max. 20 bodů) – odborný text v psané češtině, testové otázky přeloženy do českého znakového jazyka

   c) Uchazeči s jinými speciálními vzdělávacími potřebami: individuálně dle svých specifických potřeb (viz obecné pokyny k modifikaci přijímacího řízení na FF UK).


   další požadavky ke zkoušce: žádné
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   ujkn.ff.cuni.cz (Ústav jazyků a komunikace neslyšících)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   koná se; kurz je určen pouze pro uchazeče-uživatele českého znakového jazyka, informace budou zveřejněny na webové stránce Ústavu jazyků a komunikace neslyšících (http://ujkn.ff.cuni.cz)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je vybaven poznatky o hluchotě, kultuře českých neslyšících, jejich jazyce, komunikaci a vzdělávání; respektuje jinakost kulturní menšiny neslyšících. Jeho kompetence v českém znakovém jazyce (ČZJ)/psané češtině jsou na úrovní B1 dle SERRJ. Je připraven působit v praxi v hraničních profesích mezi slyšící většinou a neslyšící menšinou v návaznosti na zvolený modul – pedagogický (lektor ČZJ, asistent pedagoga, vychovatel, učitel MŠ, osobní asistent aj.), tlumočnický (tlumočník a překladatel ČJ/ČZJ aj.), odborný (výzkumník ČZJ aj.) – a přispívat tak k rozvíjení interkulturní komunikace a k utvrzování interkulturního porozumění. Po praktické i teoretické stránce je připraven k navazujícímu magisterskému studiu.