Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  Archivnictví a pomocné vědy historické (7105R007)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (B7105)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 11
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  11 / 27

  • sbalit rozbalit
   Úspěšné studium oboru předpokládá znalosti českých dějin, kulturně-historický a všeobecný rozhled a zájem o pomocně-vědnou a archivní problematiku.
  • sbalit rozbalit
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná); přijímací test je totožný pro prezenční i kombinovanou formu studia

   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
   1) motivace a zájem o obor (max. 15 bodů)
   2) všeobecný kulturněhistorický přehled se zřetelem k českým dějinám a zvolenému oboru – historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického života (max. 48 bodů)
   3) jazykové předpoklady (základní orientace v latinské terminologii a základní znalost němčiny) – pochopení významu latinských úsloví; překlad stručného textu z němčiny a angličtiny (max. 12 bodů)
   4) esej na zadané historické téma (max. 25 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: žádné
  • sbalit rozbalit
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit rozbalit
   nelze
  • sbalit rozbalit
   kpvhas.ff.cuni.cz (Katedra pomocných věd historických a archivního studia)
  • sbalit rozbalit
   nekoná se
  • sbalit rozbalit
   Obor archivnictví a pomocné vědy historické je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci v oblasti českých dějin a na praktické uplatnění především v oblasti archivnictví. Profilovými předměty tohoto studia jsou pomocné vědy historické, dějiny správy českých zemí a archivní teorie a praxe. Obor lze studovat v jednooborovém studiu prezenčním i kombinovaném, v němž je vedle zmíněných disciplín kladen důraz též na české dějiny.
   Absolvent bude vybaven poznatky moderní archivní teorie, diplomatiky, paleografie a dějin správy, získá základní odborné a jazykové předpoklady pro práci s archivním materiálem především období novověku a moderní doby.
   Absolvent bude reagovat na aktuální společenskou poptávku po pracovnících s vysokoškolským vzděláním bakalářského typu především v oblasti archivnictví, státní správy, případně též muzejnictví a dalších společensko-historicky orientovaných oborů. Studium zároveň vede absolventy k soustavnému sledování vývoje oboru a k přizpůsobování svých znalostí a dovedností vývoji profesních požadavků. Obor je koncipován tak, aby jeho absolventi mohli po složení přijímací zkoušky pokračovat dále v navazujícím magisterském studiu archivnictví a pomocných věd historických, případně dalších historicky orientovaných oborů.
   Bakalářský obor Archivnictví a pomocné vědy historické má připravovat absolventy především pro práci na středních pozicích v archivech všech typů (především pro práci s moderními fondy), rovněž se mohou uplatnit ve státní správě.