Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Andragogika a personální řízení (7501R002)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Pedagogika (B7501)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  22 / 179

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 60 minut)
   1) test obecných studijních předpokladů (max. 40 bodů)
   2) oborový test (max. 60 bodů)

   Obsah oborového testu: základní poznatky z oboru andragogika a personální řízení a z příbuzných věd (pedagogika, psychologie, sociologie, filozofie), všeobecný kulturněhistorický přehled, obecné vědecké pojmy a termíny.

   další požadavky ke zkoušce:
   žádné
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   andragogika.ff.cuni.cz (Katedra andragogiky a personálního řízení)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   koná se, informace budou zveřejněny na webu andragogika.ff.cuni.cz/node/183 (Katedra andragogiky a personálního řízení)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent získá teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence z andragogiky a personálního řízení a z oblasti sociálních věd a příbuzných oborů (zejména z pedagogiky, sociologie, psychologie, ekonomie, práva). Osvojí si odborné znalosti a dovednosti z didaktiky dospělých, gerontagogiky, personálních činností, metod personální práce a metod sociálních výzkumů, dále poznatky o řízení a rozvoji pracovníků v sociálních službách, o neziskovém sektoru a profesionalizaci jeho služeb, z oblasti profesního vzdělávání dospělých, řízení projektů a informačních technologií ve vzdělávání dospělých atd. Na základě multidisciplinární přípravy je absolvent vybaven vysokou mírou adaptability pro různorodá povolání. Absolventi mají možnosti uplatnění ve vzdělávacích a personálních útvarech organizací státní a veřejné správy, v podnikovém a v neziskovém sektoru, v sociálních službách, v kulturních a zájmových organizacích, v hromadných sdělovacích prostředcích, v poradenských službách, v profesních sdruženích aj.