Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Mezinárodní vztahy (6701V005)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Politologie (P6701)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 1

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podkladem pro přijímací řízení je písemně zpracovaný projekt disertační práce. Projekt odevzdává uchazeč/ka do 1. 6. 2018 elektronicky na phd.mv@seznam.cz a  cds-ips@fsv.cuni.cz současně v tištěné podobě na Centrum doktorských studií IPS FSV UK.

   Centrum doktorských studií, IPS, FSV UK

   U Kříže 8

   158 00 Praha

   Projekt musí obsahovat:

   •        věcné vymezení tématu disertační práce

   •        současný stav poznání

   •        cíl projektu

   •        předpokládaný postup/metodu

   •        seznam literatury

   Uchazeč/ka o studium v doktorském studijním oboru Mezinárodní vztahy má možnost zvolit téma disertační práce ze seznamu prioritních témat vypsaných katedrami mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií pro daný akademický rok (na stránkách katedry MV IPS nejpozději 31. března 2018).

   Uchazečům je doporučeno, aby výzkumný záměr před jeho odevzdáním konzultovali s vybraným školitelem. 

   Povinné součásti přihlášky:

   - projekt disertační práce

   - strukturovaný životopis

   - doklad o dosaženém magisterském vzdělání

   Přijímací zkouška je dvoukolová. V prvním kole hodnotí přijímací komise předložené projekty na základě jejich kvality a kompatibility předloženého projektu s tématy vypsanými katedrou mezinárodních vztahů a katedrou bezpečnostních studií jako prioritními pro daný akademický rok a stanoví bodovou hranici pro postoupení do druhého kola. Ve druhém kole jsou vybraní uchazeči pozváni k ústnímu pohovoru.

   Druhé kolo tvoří ústní pohovor. Je rovněž bodově hodnocen. Přijat ke studiu bude uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl bodové hranice stanovené děkanem.

   Obsahem pohovoru jsou otázky zjišťující:

   • cíle disertačního výzkumu
   • teoreticko-metodologické ukotvení navrhovaného projektu
   • proveditelnost výzkumného záměru, jeho limity

   Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

   V každém z obou kol může uchazeč/ka obdržet max. 40 bodů. Ve druhém kole je součástí tohoto bodového ohodnocení i případná bonifikace (max. 10 bodů) za publikace (články či statě) k tématu disertační práce. Výsledné bodové hodnocení je součtem bodového hodnocení z obou kol. 

   Uchazeč musí být absolventem magisterského typu studia, především oborů sociálně vědního či humanitního zaměření.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Dále vizte  Informace o přijímacím řízení

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent studia doktorského studijního oboru mezinárodní vztahy má předpoklady uplatnit se v praxi jako vysoce kvalifikovaný odborník v akademické oblasti, tj. ve výzkumu, v analytických pracovištích či na vysokých školách. Jeho/její kvalifikace však umožňuje uplatnění i v řídících pozicích v institucích státní správy, v administrativním aparátu mezinárodních organizací, v nevládním sektoru s mezinárodní působností i v celém spektru institucí soukromého sektoru.