Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Politologie (6701V008)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Politologie (P6701)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 9

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studium je určeno především absolventům magisterského studia politologie nebo jiných společenskovědních oborů, kteří se chtějí věnovat odborné specializaci v oboru Politologie se zaměřením na problematiku demokratických a nedemokratických forem vládnutí, problematiku politické geografie a geopolitiky a na analýzu různých aspektů politické teorie a politického myšlení.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   1. Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu politologie (resp. společenské vědy jako historie či sociologie, apod.) doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání oborově relevantního vysokoškolského vzdělání v České republice. 

   2. Do 30. 4. 2018 předloží uchazeč projekt své disertační práce současně v papírové formě na Centrum doktorských studií IPS (U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice) a elektronicky na adresu cds-ips@fsv.cuni.cz. Projekt v rozsahu 6-7 normostran (1800 úhozů na stránku včetně mezer) musí obsahovat následující části: stručný úvod do zpracovávané problematiky, vymezení tématu, cíl a pracovní hypotézu, základní metodologická východiska, uvažovanou strukturu práce a stručný rozbor stavu výzkumu a případně pramenné základny. Uchazeči mohou svůj projekt konzultovat s kterýmkoliv z pracovníků IPS. Uchazeč/ uchazečka o studium v doktorském studijním oboru politologie má možnost si zvolit téma disertační práce rovněž ze seznamu prioritních témat vypsaných katedrou Politologie pro příslušný akademický rok (na stránkách katedry politologie zveřejněno nejpozději 28. února 2018).

   3. Přijímací zkouška je vedena formou  pohovoru o projektu navrhované disertační práce.  

    

   Přijímací komise hodnotí:

   a)     kvalitu projektu po obsahové i formální stránce a schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma a zasadit jej do širšího časového, věcného, resp. badatelského  kontextu (relevantnost navrženého tématu disertační práce v kontextu současného českého, resp. mezinárodního výzkumu).

   b)     Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma projektu buď nebylo dosud vůbec zpracováno, nebo není zpracováno dostatečně a že práce na tématu je přínosem k dosavadnímu stavu bádání (přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod.).

    

   Rozhodujícím kritériem pro hodnocení uchazeče je:

   a)     Kvalita projektu disertační práce, jehož koncepci, teoretická i metodologická východiska musí být uchazeč/ka schopen/schopna obhájit v přijímacím pohovoru. Motivace ke studiu vycházející ze seznamu přečtené literatury (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímací zkoušky). Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k celkovému odbornému profilu uchazeče a jeho případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti. 

    

    V přijímací zkoušce může uchazeč získat  maximálně 60 bodů.

   Maximální bodové hodnocení:

   a)     za 1. část přijímacího pohovoru týkající se navrženého projektu je 40 bodů,

   b)     za 2. část zohledňující orientaci v oboru na základě předloženého seznamu prostudované odborné literatury 20 bodů.

    

   Poté, co se přijímacímu řízení podrobí všichni kandidáti a kandidátky, vypracuje přijímací komise zápis. Jeho součástí je bodové ohodnocení uchazečů/uchazeček a stanovení jejich pořadí podle počtu získaných bodů.

    4. Maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 60 bodů. Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří dosáhnou bodové hranice stanovené děkanem FSV UK.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

   Povinné přílohy přihlášky:

   - strukturovaný životopis

   - doklad o dosaženém magisterském vzdělání

   - projekt disertační práce

   - seznam literatury

   Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání oborově relevantního vysokoškolského vzdělání v České republice.

   Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. 

   Dále vizte Informace o přijímacím řízení

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné podílet se na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce ve veřejném sektoru (především státní správě) v českém prostředí či reprezentovat české zájmy na mezinárodní rovině, zvláště v rámci Evropské unie. Metodologický a oborově široce koncipovaný charakter doktorského studia Politologie poskytuje absolventům obsáhlé profesní znalosti v oblasti teoretických i praktických poznatků týkajících se přednostně analýzy demokratického politického systému a dynamiky vývoje současných společností s důrazem na problematiku Evropské unie v mezinárodním kontextu.