Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Ekonomie (6201V004)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Ekonomické teorie (P6201)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  17 / 20

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Odbornými výstupními znalostmi absolventa je znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie. Specializovanými výstupními znalostmi jsou znalost pokročilých teoretických a ekonometrických modelů v těch oblastech ekonomie, které si absolvent zvolí jako svoji specializaci a ve kterých následně provádí samostatný výzkum (např. ekonomie trhu práce, finance apod.). Další specializované výstupní znalosti představuje znalost současné vědecké literatury v oblasti absolventova výzkumu. Všeobecnými výstupními znalostmi absolventa jsou znalost pokročilých matematických metod a pasivní i aktivní ovládání anglického jazyka na úrovni umožňující vykonávat vědeckou práci na mezinárodní úrovni.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce a je rozdělena do dvou částí:

   • a) Písemné zkoušky z mikroekonomie, makroekonomie, ekonometrie nebo financí. Uchazeč si vybere dva z výše uvedených předmětů a z těch píše písemný test.
   • b) Pohovor před komisí zaměřený na výzkumné schopnosti včetně posouzení předloženého doktorandského projektu a ukázky z dosavadního výzkumu (odborné studie, články, diplomová práce, další aktivity). Posuzuje se rovněž motivace a celková zralost kandidáta. Pohovor je veden v angličtině, čímž je prověřena schopnost uchazeče používat odbornou ekonomickou angličtinu. Velmi dobrá znalost odborné angličtiny je nutnou podmínkou přijetí.

   Písemná část zkoušky tvoří 50 % výsledného bodového hodnocení. Zbylých 50 % připadá na část ústní. Celkem může uchazeč obdržet 100 bodů. V písemné části zkoušky je předem dáno bodového hodnocení každé otázky. Maximum bodů za každou otázku se přidělí pouze v případě plně správného zodpovězení a 0 bodů v případě chybné odpovědi. V písemné části zkoušky může uchazeč získat maximálně 50 bodů. V ústní části zkoušky může uchazeč získat rovněž maximálně 50 bodů. Komise hodnotí kvalitu, originalitu a zpracování předloženého projektu disertační práce (max. 20 bodů), schopnost kandidáta prezentovat a obhájit zamýšlený výzkumný záměr (max. 20 bodů), a další odbornou připravenost kandidáta nad rámec písemné zkoušky (max. 10 bodů). Komise dospěje k výslednému bodovému hodnocení součtem bodů z obou částí zkoušky.

   Více informací najdete na webu Institutu ekonomických studií.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
    • Absolvování magisterského studijního programu doložené diplomem nebo osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání
    • Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.

    K přihlášce je kromě výše uvedených dokumentů nutné přiložit:

    • Životopis (strukturovaný se seznamem vědeckých publikací).
    • Podrobné výpisy známek z celého vysokoškolského studia.
    • Doktorandský projekt napsaný v angličtině zahrnující téma dizertační práce (minimální rozsah 3 strany).
    • Abstrakt doktorandského projektu (max. 200 slov). 
    • Doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni C2 (není vyžadováno u rodilých mluvčích).

    Doporučené přílohy:

    • Jeden doporučující dopis případného školitele uchazeče napsaný přednostně akademikem či ekonomem přidruženým k IES FSV UK.

    ·         Jeden akademický doporučující dopis.

    ·         Případné další relevantní dokumenty (jako dodatečná doporučení nebo potvrzení jazykových znalostí). Jejich ohodnocení v přijímacím řízení záleží na rozhodnutí komise.

    Upřesnění pro akademická doporučení:

    • Akademická doporučení by měla být přiložena k samotné přihlášce a také zaslána emailem garantovi doktorského studia na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy prof. Evženu Kočendovi (evzen.kocenda@fsv.cuni.cz) a v kopii administrátorovi přijímacího řízení Janu Žáčkovi (jan.zacek@fsv.cuni.cz).
    • Dopis případného školitele by měl obsahovat vyjádření ochoty podílet se na vedení uchazeče během doktorandského studia v případě úspěšného složení přijímací zkoušky.
    • Druhý dopis by měl být napsán akademikem, který je schopen ohodnotit akademické a profesní schopnosti uchazeče.

    Dokumenty je nutné zaslat poštou na adresu: Marie Stanovská (marie.stanovska@fsv.cuni.cz), Studijní oddělení Fakulty sociálních věd, Univerzita Karlova, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

   Dále vizte Informace o přijímacím řízení

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Doporučenou základní literaturou pro přípravu na přijímací zkoušky tvoří pokročilejší učebnice ekonomie. Přijímací testy jsou univerzální, nezávislé na uvedených učebnicích. Od uchazečů se očekává, že mají dobré znalosti i z formálních i matematických nástrojů analýzy a jsou schopni tyto znalosti aplikovat v ekonomii a ekonometrii.

    

   • a) Mikroekonomie (kapitoly 1-15 a 19 Mas-Colell, Whinston, nebo odpovídající kapitoly z Gravelle-Rees či Varian)
   • b) Makroekonomie (např. Romer)
   • c) Ekonometrie (např. Kmenta)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Doktorský program je orientován na ekonomickou teorii a její aplikaci v ekonomických a finančních analýzách. Program se zaměřuje na modelování a analýzu ekonomických procesů a chování ekonomických agentů za pomocí užití moderních mikroekonomických, makroekonomických, ekonometrických a finančních nástrojů. Absolventi programu mají odborné znalosti ve výše uvedených disciplínách, které je připravují na práci expertů v mezinárodních organizacích, akademiků, ekonomů centrálních bank a jiných finančních institucí.