Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Sociologie (6703V004)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Sociologie (P6703)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  7 / 13

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Studium v doktorském studijním oboru Sociologie na FSV UK připravuje studenty pro vědeckou a pedagogickou práci v základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách a vědeckých a výzkumných ústavech, jakož i v jiných institucích, jež vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie, případně v oborech příbuzných.

   Studium v doktorském studijním oboru Sociologie na FSV UK je otevřené: přihlásit se do něj může kdokoli, kdo absolvoval vysokoškolské studium na úrovni magisterského cyklu (nebo na úrovni ekvivalentní). 

    

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přihláška se podává buď elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému, nebo poštou na adresu Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01  Praha 1, a to nejpozději do 30. dubna 2018.

   Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky (rozpravy). Cílem rozpravy je ověřit, zda je uchazeč schopen plnit nároky specializačního studia v doktorském studijním oboru Sociologie. Řízení probíhá na základě písemně zpracovaného projektu, jehož charakteristika je podána dále. Ke studiu je přijat pouze ten uchazeč, který úspěšně projde přijímacím řízením. Je doporučeno, aby uchazeč konzultoval svůj projekt s potenciálním vedoucím již v přípravné fázi, tj. před odevzdáním chystaného projektu.  

   Podkladem rozpravy při přijímacím pohovoru je písemně zpracovaný návrh projektu předpokládané disertační práce, který by měl obsahovat:

   • věcné vymezení tématu či výzkumného záměru,
   • současný stav poznání,
   • cíle a předpokládaný časový rozvrh řešení projektu,
   • způsob řešení projektu,
   • předpokládané výsledky výzkumu,
   • použitou literaturu,
   • shrnutí v angličtině (v rozsahu cca 300–400 slov).

   Projekt disertační práce se odevzdává do 30. 4. 2018 jako  příloha elektronické, případně papírové přihlášky. Uchazeč, který disertační projekt neodevzdá v uvedeném termínu, nebude pozván k ústní zkoušce.  

   Samostatně uchazeč předloží komisi k nahlédnutí svou diplomovou práci a seznam dosud zpracovaných, případně publikovaných odborných textů, údaje o účasti na sociologickém výzkumu a další údaje, které umožní posoudit připravenost uchazeče ke studiu. 

   Kritéria hodnocení přijímacího pohovoru

   Zkouška se skládá ze dvou částí, pohovoru o projektu disertační práce a pohovoru o odborném zaměření uchazeče. Maximální bodové hodnocení zkoušky je 100 bodů. Minimální počet bodů potřebný pro přijetí stanovuje děkan. 

   1. část: Rozprava o projektu disertační práce

   Během rozhovoru musí uchazeč před přijímací komisí prokázat, že je schopen svůj výzkumný problém obhájit v kritické diskusi, tj. zejména:

   • že umí přesvědčivě a přesně formulovat výzkumné otázky
   • že má představu o jejich významu pro širší celky sociologického poznání
   • že se v problému a v jeho kontextech dobře teoreticky i metodologicky orientuje

   Soulad návrhu projektu s výzkumnými tématy pracoviště je oceněn max. 25 body. Maximální bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 60 bodů.

   2. část: Pohovor o odborném zaměření uchazeče

   Podkladem pro druhou část zkoušky je příloha projektu disertační práce a předložený seznam odborné literatury. Hodnotí se rozsah i profil odborného zájmu uchazeče a schopnost v ústním rozhovoru vyložit základní obsah a problémy prostudovaných titulů a posoudit jejich relevanci pro bádání v oboru. Maximální bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 15 bodů.

   Komise dále posoudí uchazečovu dosavadní výzkumnou, publikační a přednáškovou činnost. Za tuto část zkoušky lze získat až 25 bodů.

   Komise rozhoduje ve sboru a uděluje body na základě diskuse a z ní plynoucího konsensu. Pokud nelze konsensu dosáhnout, je aplikováno většinové pravidlo. 

   Podmínky studia v doktorském studijním programu realizovaném ve spolupráci s akademickými ústavy (zejména se Sociologickým ústavem AV ČR) jsou upraveny samostatnými smlouvami. Pro přijímací řízení pro studium v doktorském studijním programu platí shodné požadavky. 

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh (strukturovaný životopis, disertační projekt).

   Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. 

   Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. 

   Další podmínky viz výše. Viz také Informace o přijímacím řízení.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Doktorské studium oboru Sociologie na FSV UK připravuje studenty pro vědeckou a pedagogickou práci v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách a v dalších oblastech činnosti, které vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie. Absolventi budou jako odborníci  schopni rozpoznávat, zkoumat a analyzovat sociální problémy české společnosti, nahlížet je v jejich vývoji a porovnávat je s ostatními společnostmi. Studium je k tomu vybavuje příslušnými teoretickými a metodologickými znalostmi a dovednostmi, ale také jim poskytuje kritické prostředí, které podporuje jejich odborný růst. Studium studenty motivuje k tomu, aby se aktivně účastnili týmového vědeckého výzkumu a publikovali výsledky své vědecké práce.