Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Moderní dějiny (7105V038)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Historické vědy (P7105)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  4 / 4

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   1. K doktorskému studiu na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  (IMS FSV UK) mohou být přijati uchazeči, kteří řádně ukončili vysokoškolské studium v magisterském studijním programu. Tuto skutečnost doloží nejpozději při zápisu ke studiu vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí. 

   2. Povinnou součástí odborné kvalifikace uchazeče je znalost dvou světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština, italština), a to minimálně na úrovni vysokoškolské zkoušky. Znalost jazyků dokládá uchazeč při přijímací zkoušce mezinárodně uznávaným osvědčením o složení jazykových zkoušek, záznamem ve vysokoškolském indexu, potvrzeným výpisem ze studijního informačního systému apod. Jestliže taková potvrzení uchazeč nemá, dohodne si individuálně přezkoušení s Kabinetem jazykové přípravy FSV UK, který vystaví příslušné osvědčení.

   3. Předpokladem pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je pohovorem o projektu disertační práce, jehož účelem je posoudit kvalitu předkládaného projektu a jeho soulad s odborným zaměřením IMS FSV UK. Projekt disertační práce odevzdá uchazeč ve formě přílohy současně s elektronickou nebo papírovou přihláškou ke studiu. Projekt má rozsah 6-7 normovaných stran  a musí obsahovat následující části: stručný úvod do zpracovávané problematiky, vymezení tématu, cíl a pracovní hypotézu, základní teoretická a metodologická východiska, uvažovanou strukturu práce a stručný rozbor stavu výzkumu včetně seznamu základní použité literatury, popř. pramenů. Doporučuje se, aby uchazeči svá témata předem konzultovali (písemně, resp. po dohodě ústně) s garantem doktorského studijního programu (prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc., jaroslav.kucera@fsv.cuni.cz). Smyslem konzultace je především posoudit, nakolik jsou témata disertačních prací, zvažovaná uchazeči, v souladu s odborným zaměřením IMS FSV UK, případně s jeho aktuálními badatelskými úkoly.

   4.  Přijímací komise hodnotí kvalitu projektu po obsahové i formální stránce, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma, jasně je vymezit  a zasadit  do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti uchazeče.

   K celkovému bodovému ohodnocení dospěje na základě následujícího klíče: obsahová kvalita projektu - max. 30 bodů, originalita zvoleného tématu - max. 20 bodů, schopnost odůvodnit téma a zasadit jej do širšího badatelského kontextu - max. 20 bodů, formální úprava projektu - max. 5 bodů, dosavadní přednášková nebo publikační činnost - max. 5 bodů. 

   Maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 80 bodů. Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří dosáhnou bodové hranice stanovené děkanem FSV UK.  

    

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh (strukturovaný životopis, disertační projekt).

   Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. 

   Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. 

   Další podmínky viz výše. Viz také Informace o přijímacím řízení.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Absolventi studijního programu jsou schopni s použitím vědeckých postupů a metod analyzovat v samostatné i týmové práci minulé a současné společenské jevy a procesy nejrůznější povahy a prezentovat (v českém, na vysoké pokročilé úrovni zpravidla v anglickém, případně v dalších jazycích) výsledky své práce. Splňují předpoklady pro pracovní pozice, pro něž je vyžadována samostatná myšlenková tvůrčí činnost, koncepční práce, strukturované a logické uvažování a široký znalostní základ, např. vědeckých pracovníků, vysokoškolských učitelů, analytických pracovníků a specialistů ve státní správě, mezinárodních organizacích a komerční sféře.