Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Veřejná a sociální politika (6731V016)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Sociologie (P6703)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 4

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Uchazeč musí podat přihlášku ke studiu spolu s disertačním projektem v příloze nejpozději do 30. dubna 2018, a to buď elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému, nebo poštou na adresu Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1.   

    

   Disertační projekt musí obsahovat:

   -          návrh tématu disertační práce,

   -          podrobné vymezení výzkumného problému a cílů projektu,

   -          předpokládané výzkumné otázky  (resp. hypotézy),

   -          diskusi relevantních prací k tématu, včetně zahraničních,

   -          u prací vysloveně teoretických bude kladen důraz na adekvátní uplatnění teorií a na dobrou orientaci v literatuře včetně časopisecké,

   -          u prací empiricky orientovaných také návrh výzkumného postupu a uvažovaných metod,

   -          výhledový postup prací (harmonogram),

   -          standardně zpracovaný seznam v projektu citované literatury (neztotožňovat se seznamem prostudované literatury k oboru),

   -         v čem se předpokládá, že práce přispěje k rozvoji veřejné a sociální politiky jako vědního oboru,

   -        sdělení, zda projekt byl konzultován se zamýšleným školitelem. 

   Projekt se předkládá v požadované struktuře v orientačním rozsahu cca 10 stran (bez příloh). Jeho součástí je dále seznam prostudované literatury k oboru, seznam dosud zpracovaných, případně publikovaných odborných textů, údaje o dosavadní účasti na výzkumech a případné další informace, které umožní posoudit jeho či její studijní předpoklady. 

   Přijímací zkouška je dvoukolová. Předložené disertační projekty budou posouzeny přijímací komisí. O výsledcích prvního kola přijímacího řízení budou uchazeči informováni do 11. května 2018. Ke druhé, ústní části zkoušky, která se uskuteční v týdnu od 11. do 15. června 2018, budou pozváni pouze ti uchazeči, jejichž disertační projekty dosáhnou hodnocení 16 a více bodů z 30 možných.

   Během přijímacího pohovoru musí uchazeč prokázat, že je schopen obhájit disertační projekt v kritické diskusi a prokázat, že:

   -          umí formulovat výzkumné otázky,

   -          má představu o širších souvislostech tématu,

   -          má solidní znalosti z veřejné a sociální politiky a spolupracujících disciplín.

   Prioritní témata disertačních projektů pro přijímací pohovor:

   (Další témata nejsou vyloučena, nicméně předpokládají předběžnou konzultaci a souhlas budoucího školitele.)

   Veřejné a sociální politiky

   -          Politika sociálního pojištění a zabezpečení

   -          Vzdělávací politika

   -          Zdravotní politika

   -          Protikorupční politika

   -          Drogová politika

   -          Tabáková politika

   Veřejný sektor

   -          Efektivnost veřejného sektoru

   -          Hodnocení efektivnosti veřejných politik

   -          Hodnocení dopadů veřejných politik (kvantitativní a kvalitativní analýza)

   -          Veřejné zadávání a dopady na veřejnou politiku           

   Vládnutí

   -          Strategické vládnutí

   -          Vztah trhu, státu a médií

   -          Partnerství veřejného a občanského sektoru

   -          Systémová korupce

   Veřejná správa

   -          Reformy veřejné správy a jejich dopady na veřejnou politiku

   -          Modernizace veřejné správy (komparace zemí EU a návrh modernizačních modelů pro Českou republiku)

   -          Rozhodování ve veřejné správě a jeho dopady na účinnost veřejných politik

   -          Elektronizace veřejné správy jako podpora výkonu veřejných politik

   -          Kontrolní systémy veřejné správy jako nástroj efektivního fungování veřejných politik

   -          Zaměstnanci veřejné správy - role, kompetence, očekávání

   Průřezová témata

   -          Policy work a analytici politiky

   -          Nové metody a metodologie v analýze politiky (process tracing a další)

   -          Policy design - teoretické a analytické přístupy

   -          Policy analysis - nové metody a přístupy

   -          Evaluace politik

   Kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky:

   1.    Hodnocení předloženého disertačního projektu: max. počet bodů 30.

   2.    Prioritní téma disertačního projektu, konzultované předem s potenciálním školitelem: max. počet bodů 20.

   3.    Znalosti teoretických základů a metod oboru: max. počet bodů 10.

   4.   Dosavadní publikace a výzkumná praxe (články v odborných časopisech, publikace odborné knihy, resp. podíl na jejím zpracování, zapojení do vědeckých projektů): max. počet bodů 10.

   5.   Praxe uchazeče ve veřejném, občanském, případně komerčním sektoru: max. počet bodů 10.

   6.   Znalost anglického jazyka (část přijímacího pohovoru bude vedena v angličtině): max. počet bodů 10.

   Celkový počet bodů: max. 100.

   Výsledné body se stanovují na základě konsensu členů přijímací komise. 

    

    

               

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh (strukturovaný životopis, disertační projekt včetně příloh specifikovaných výše).

   Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. 

   Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. 

   Viz také Informace o přijímacím řízení.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Doktorské studium sleduje cíl přípravy odborníků pro oblast tvůrčí výzkumné a analytické práce, s rozšířením jejich teoretických a metodologických schopností a dovedností a s prohloubením jejich schopností kritické reflexe literatury a sociální reality, při identifikaci a analýzách významných sociálních problémů, jejich kontextů, jednání aktérů ve vztahu k jejich zájmům, hodnotám a strategiím, tvorby a realizace veřejných politik.
   Při Fakultě sociálních věd UK existuje Centrum pro sociální a ekonomické strategie, které je personálně propojeno s katedrou veřejné a sociální politiky. V rámci obou těchto pracovišť získávají studenti doktorského programu zkušenosti s výzkumnou prací formou spoluúčasti na jednotlivých výzkumných projektech.