Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Veřejná a sociální politika (6731T016)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Sociologie (N6703)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 23
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  23 / 51

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studenti tohoto nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do společenské praxe jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Prohlubují se jejich teoretické i metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a chování aktérů v daných institucionálních rámcích, s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací zkoušky dvoukolové

   První kolo - písemná část:

   1.     test obecných znalostí z oblasti veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů

   2.     test z anglického jazyka – max. 30 bodů

   Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

   Druhé kolo - ústní část:

   1.     motivace ke studiu – na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury – max. 20 bodů

   2.     doplňující otázka z předem stanovených témat – max. 40 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na FSV UK

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

    

   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
    
   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
    
   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
    
   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

    

   C) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2018/2019 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2017/2018 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2018/2019 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, může děkan UK FSV na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního oboru 6703R006 Sociologie a sociální politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie, kteří absolvovali v akademickém roce 2017/2018 a hlásí se ke studiu na rok 2018/2019, může děkan na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže složili bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili a dosáhli u ní prospěchu do 1,70 včetně.

   Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, upustí děkan od  přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl v akademickém roce 2017/2018 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Okruhy otázek k přijímacímu řízení oboru Veřejná a sociální politika

   A.   Co přivedlo uchazeče(čku) k zájmu o obor Veřejná a sociální politika.

   Uchazeč(ka) před začátkem této části zkoušky předloží seznam jí(m) prostudované literatury.

   B.    Diskuse o vybraném problému veřejné a sociální politiky:

   ·       Ústavněprávní a politický systém země

   ·       Veřejná politika jako vědní disciplína a společenská praxe

   ·       Sociální problémy, způsoby jejich identifikace a řešení

   ·       Složky a funkce veřejné správy

   ·       Sociální stát, jeho prvky a nástroje

   ·       Vymezení, složky a funkce veřejného sektoru

   ·       Vymezení, struktura a funkce občanského sektoru

   ·       Hodnotová ukotvení veřejných a sociálních politik

   ·       Aktéři a instituce ve veřejné politice

   ·       Vztah hospodářské a sociální politiky

   ·       Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vztazích

   ·       Veřejné rozpočty jako nástroje veřejné politiky

   ·       Povaha, příčiny a důsledky korupce

   ·       Procesy evropské integrace

   ·       Metody analýzy a tvorby veřejných a sociálních politik

   ·       Sociální politika v České republice

   ·       Zdravotní politika v České republice

   ·       Vzdělávací politika v České republice

   ·       Rodinná politika v České republice

   ·       Občanský sektor v České republice

   http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-33-version1-Otazkynovejsi.doc

   Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 –Jinonice, tel.: 251 080 455

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studium je určeno především pracovníkům ve veřejné správě, v občanském i komerčním sektoru, kteří se zabývají identifikováním a analyzováním sociálních a ekonomických problémů, koncipováním politik směřujících k jejich řešení, případně se i účinně podílejí na realizaci těchto politik samotných. Přitom jejich dosavadní vysokoškolské vzdělání v oborech technických, přírodních, ale i společenských věd jim neposkytuje dostatečnou kvalifikaci pro řešení tohoto zadání na soudobé úrovni poznání - a potřeba získat takovou kvalifikaci často vzniká až s nástupem do příslušných pracovních pozic. Absolventi oboru se posléze lépe uplatní v roli analytiků, manažerů, konzultantů, pracovníků poskytujících specializované poradenské služby, vedoucích úředníků či profesionálních politiků.