Volba jazyka
  • čeština
  • english
Uživatel
  • Anonym

    Detail oboru

    Veřejná a sociální politika (6731T016)

    Fakulta: Fakulta sociálních věd
    Studijní program: Sociologie (N6703)
    Forma studia: kombinovaná
    Druh studia: navazující magisterské
    Jazyk výuky: čeština
    Předpokládaný počet přijímaných: 23
    Maximální počet přijímaných:  
    Standardní doba studia: 2 roky
    Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
    Paralelní v Aj:  
    Výše poplatku za studium v Aj:  
    Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
    Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

    Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

    23 / 51

    • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

    • sbalit Rozbalit (další informace)
      Studenti tohoto nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do společenské praxe jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Prohlubují se jejich teoretické i metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a chování aktérů v daných institucionálních rámcích, s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.
    • sbalit Rozbalit (další informace)

      Přijímací zkoušky dvoukolové

      První kolo - písemná část:

      1.     test obecných znalostí z oblasti veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů

      2.     test z anglického jazyka – max. 30 bodů

      Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

      Druhé kolo - ústní část:

      1.     motivace ke studiu – na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury – max. 20 bodů

      2.     doplňující otázka z předem stanovených témat – max. 40 bodů

    • sbalit Rozbalit (další informace)
      Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.
    • sbalit Rozbalit (další informace)

      Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

      A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na FSV UK

      Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

      Podmínkou je:

      a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

      b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

      c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

       

      B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

      V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
       
      a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
       
      b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
       
      c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

       

      C) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2018/2019 s upuštěním od přijímací zkoušky

      U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2017/2018 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2018/2019 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, může děkan UK FSV na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

      U absolventů bakalářského studijního oboru 6703R006 Sociologie a sociální politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie, kteří absolvovali v akademickém roce 2017/2018 a hlásí se ke studiu na rok 2018/2019, může děkan na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže složili bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili a dosáhli u ní prospěchu do 1,70 včetně.

      Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, upustí děkan od  přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl v akademickém roce 2017/2018 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

    • sbalit Rozbalit (další informace)

      Okruhy otázek k přijímacímu řízení oboru Veřejná a sociální politika

      A.   Co přivedlo uchazeče(čku) k zájmu o obor Veřejná a sociální politika.

      Uchazeč(ka) před začátkem této části zkoušky předloží seznam jí(m) prostudované literatury.

      B.    Diskuse o vybraném problému veřejné a sociální politiky:

      ·       Ústavněprávní a politický systém země

      ·       Veřejná politika jako vědní disciplína a společenská praxe

      ·       Sociální problémy, způsoby jejich identifikace a řešení

      ·       Složky a funkce veřejné správy

      ·       Sociální stát, jeho prvky a nástroje

      ·       Vymezení, složky a funkce veřejného sektoru

      ·       Vymezení, struktura a funkce občanského sektoru

      ·       Hodnotová ukotvení veřejných a sociálních politik

      ·       Aktéři a instituce ve veřejné politice

      ·       Vztah hospodářské a sociální politiky

      ·       Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vztazích

      ·       Veřejné rozpočty jako nástroje veřejné politiky

      ·       Povaha, příčiny a důsledky korupce

      ·       Procesy evropské integrace

      ·       Metody analýzy a tvorby veřejných a sociálních politik

      ·       Sociální politika v České republice

      ·       Zdravotní politika v České republice

      ·       Vzdělávací politika v České republice

      ·       Rodinná politika v České republice

      ·       Občanský sektor v České republice

      http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-33-version1-Otazkynovejsi.doc

      Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 –Jinonice, tel.: 251 080 455

    • sbalit Rozbalit (další informace)
      Studium je určeno především pracovníkům ve veřejné správě, v občanském i komerčním sektoru, kteří se zabývají identifikováním a analyzováním sociálních a ekonomických problémů, koncipováním politik směřujících k jejich řešení, případně se i účinně podílejí na realizaci těchto politik samotných. Přitom jejich dosavadní vysokoškolské vzdělání v oborech technických, přírodních, ale i společenských věd jim neposkytuje dostatečnou kvalifikaci pro řešení tohoto zadání na soudobé úrovni poznání - a potřeba získat takovou kvalifikaci často vzniká až s nástupem do příslušných pracovních pozic. Absolventi oboru se posléze lépe uplatní v roli analytiků, manažerů, konzultantů, pracovníků poskytujících specializované poradenské služby, vedoucích úředníků či profesionálních politiků.