Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Mezinárodní vztahy (6701T005)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Politologie (N6701)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 63
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  63 / 199

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studijní program je zaměřen na všeobecné otázky mezinárodní, resp. evropské politiky. Prohlubuje znalosti vývoje mezinárodních vztahů a rozvíjí schopnosti analyzovat současné mezinárodní politické problémy. Poskytuje hlubší základy v oblasti evropské integrace, bezpečnostních studií a mezinárodních ekonomických vztahů. Program umožňuje studium obecných otázek mezinárodní politiky, případně užší specializaci na evropská studia (ES).
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací zkouška je dvoukolová.

   První kolo:

   1. test z angličtiny - (max. 30 bodů)

   2. oborově zaměřený test z mezinárodních vztahů (max. 90 bodů).

   Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan, na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

   Druhé kolo:

   1. odpověď na otázku s problematikou mezinárodních vztahů formou eseje (max. 40 bodů).

   Bodové hodnocení esejů se řídí podle následujících kritérií:

   0-10 b./esej: výrazně nedostatečné nebo zcela chybějící faktografické informace, velmi slabá nebo chybějící argumentace
   10-20 b./esej: nedostatečná nebo chybná faktografie, slabá argumentace
   20-30 b./esej: faktografie a argumentace na přijatelné úrovni, ale s výraznějšími nedostatky
   30-40 b./esej: přesná a rozsáhlejší faktografie, přesvědčivá a hlubší argumentace

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Učást ve všech částech přijímací zkoušky.

   Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na FSV UK

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

    

   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

   C) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2018/2019 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2017/2018 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2018/2019 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, může děkan UK FSV na základě jejich žádosti přijmout do příslušných navazujících magisterských studijních oborů bez přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního oboru 6701R011 Politologie a mezinárodní vztahy, kteří absolvovali v aka­de­mic­kém roce 2017/2018 a hlásí se ke studiu na rok 2018/2019, může děkan na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže bakalářskou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 1,80 včetně. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, upustí děkan od  přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl v akademickém roce 2017/2018 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   I. Obecná problematika mezinárodních vztahů
   Drulák, Petr (2003) Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál
   Drulák, Petr, Kratochvíl, Petr (eds) (2009) Encyklopedie mezinárodních vztahů, Praha: Portál

   II. Dějiny mezinárodních vztahů  
   Plechanovová, Běla, Fidler, Jiří (1997) Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, Praha: Institut pro středoevropskou politiku a kulturu  

   III. Mezinárodní bezpečnost
   Waisová, Šárka (2005) Bezpečnost: vývoj a proměny konceptu, Plzeň: Aleš Čeněk
   Waisová, Šárka (2011) Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, Plzeň: Aleš Čeněk

   IV. Evropská integrace
   König, Petr, Lacina, Lubor, Přenosil Jan (2007) Učebnice evropské integrace, Brno: Barrister & Principal

   Ukazkové testy

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studium je základem pro uplatnění v nejširším okruhu mezinárodně orientované působnosti, zejm. v zahraniční (diplomatické) službě, mezinárodních organizacích, v zahraničních stycích veřejných i soukromých institucí, v zahraničně politické publicistice, příp. ve výzkumu či výuce oboru na vysokých školách.