Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Ekonomie a finance (6201T009)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Ekonomické teorie (N6201)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 80
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (IES, Opletalova 26, Praha 1) se koná 2. 2. 2018 od 9:00, 8. 6. 2018 od 9:00
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  87 / 141

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Cílem magisterského studijního oboru Ekonomie a finance je připravit odborníky v oblasti aplikované i teoretické ekonomie a financí. Studium je určeno absolventům bakalářského studia, resp. jeho ekvivalentu, případně i absolventům vysokoškolského studia, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oboru.

   Obor obsahuje povinné předměty rozšiřující obecné znalosti ekonomické teorie: pokročilá mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie. Dále umožňuje užší specializaci v jedné ze dvou oblastí: 1) ekonomické teorie a modelování, 2) finance, bankovnictví a finanční trhy. Každá ze specializací obsahuje daný počet povinně-specializačních kurzů.

   Studenti mají široké možnosti věnovat se v detailu celé řadě témat, např. monetární ekonomii, makroekonomickému modelování, mezinárodní ekonomii a investicím, kvantitativním financím, bankovnictví, oceňování aktiv, podnikovým financím, analýze podnikových dat, aplikované mikroekonomii, rozvojové ekonomii, ekonomii zdravotnictví, ekonomii energetického sektoru či hospodářské soutěži.

   Relevanci odborných znalostí pro praxi zajišťuje fakt, že celá řada vyučujících má aktuální profesní zkušenosti z finančního a podnikového sektoru, centrálního bankovnictví, konzultantského sektoru, včetně zkušeností z pohledu obchodního práva a finanční regulace

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   1.kolo:

   Integrovaný test z angličtiny, matematiky, mikroekonomie a makroekonomie.

   Celkový maximální počet bodů je 100, z toho 30 bodů z angličtiny, 30 bodů z matematiky, 20 bodů z mikroekonomie a 20 bodů z makroekonomie.

   Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1, který vydala některá z následujících institucí: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Ústav pro jazyk český AV ČR, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, Státní jazyková škola, česká centra, nebo Velvyslanectví České republiky. Doklad je nutno dodat nejpozději do 15.5. 2018.

   Informace o rozsahu výuky příslušných předmětů lze získat na internetové adrese http://ies.fsv.cuni.cz/ v sekci Zájemci o studium/Přijímací řízení.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1, který vydala některá z následujících institucí: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Ústav pro jazyk český AV ČR, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, Státní jazyková škola, česká centra, nebo Velvyslanectví České republiky.

   Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na FSV UK

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

    

   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží

   C) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2018/2019 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2017/2018 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2018/2019 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, může děkan UK FSV na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního programu B6201 Ekonomické teorie, kteří ve studiu studijního programu B6201 Ekonomické teorie dosáhli studijního průměru 2,0 a lepšího a hlásí se ke studiu na rok 2018/2019, může děkan  FSV na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky.

   Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, upustí děkan od  přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl v akademickém roce 2017/2018 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali v podmínkách českého veřejného školství vzdělání, které by bylo srovnatelné s magisterským studiem teoretické a aplikované ekonomie a financí na předních evropských univerzitách.

   Absolvent získá znalosti pojmů, teorií, modelování a kvantitativní analýzy v ekonomii a financích. Absolvent prokáže navíc schopnost samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické a finanční problémy na základě hlubokých a rozsáhlých znalostí soudobé teoretické a aplikované ekonomie a finanční problematiky.

   Zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem absolventi magisterského programu nalézají uplatnění v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů v bankách, investičních společnostech, penzijních fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci a ekonomové v mezinárodních organizacích, centrálních bankách a institucích české státní správy aj.).

   Typické uplatnění:

   • centrální banky: ČNB, ECB, Banque centrale du Luxemburg

   • komerční banky: ČSOB, KB, ČS, UniCredit, Moneta, Raiffeisenbank

   • finanční sektor: Moodys, Wood and Company, Patria, PPF, Penta

   • konzultační společnosti: McKinsey, BCG, Grant Thornton, AT Kearney

   • poradenství: Deloitte, KPMG, EY, Accenture, PwC

   • analytici: ČEZ, innogy, O2

   • akademie: CERGE UK, University of Sussex

   • mezinárodní organizace: Evropská komise, MMF, Světová banka, Evropská investiční banka, EIOPA

   • veřejný sektor: Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, CzechTrade

   Podrobný přehled zaměstnavatelů: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/43

   Náročná příprava umožňuje studentům přejít na kvalitní magisterské nebo i doktorské programy v oblastech ekonomie anebo financí na předních evropských univerzitách. Příklady za posledních 5 let: Princeton University, Columbia University, University of Oxford, University of Cambridge, LSE, UCL, London Business School, University of Washington, University of Amsterdam, University of Zürich, Peking University.