Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Mediální studia (7202R012)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Mediální a komunikační studia (B7202)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 110
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/DODFSV
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  141 / 376

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Bakalářský studijní obor 7202 Mediální studia je určen zájemcům o studium oboru mediální studia ve formě kombinující kontaktní výuku a samostudium. Při studiu oboru se uchazeči seznámí s principy fungování médií, s předpokládanými účinky mediálních sdělení, historickým vývojem médií, současnou podobou české mediální krajiny a mediální legislativou. Absolventi získají vhled do základů teorie mediální komunikace, obeznámí se se základními oblastmi mediálních studií, osvojí si základní nástroje odborné analýzy mediálních obsahů a schopnost kriticky vyhodnocovat mediované informace. Studium je organizováno jako šestisemestrální. Studijní plán je pevný, studenti v každém semestru mají vypsané povinné a povinně volitelné předměty pro konkrétní ročník studia. Kontaktní výuka se koná v pátečních termínech, které jsou studentům sděleny v dostatečném časovém předstihu před začátkem semestru. Absolventi bakalářského studia oboru Mediální studia v kombinované formě mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Mediální studia v prezenční i kombinované formě.


  • sbalit Rozbalit (další informace)

   O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek, jak jsou popsány v obecných podmínkách přijímacího řízení (varianta b), a to konkrétně výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP). Uchazeč může test absolvovat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.

   Testy OSP se konají : 9. prosince 2017, 2. února 2018, 3. března 2018, 29. března 2018, 28. dubna 2018

   Bližší informace na stud. odd. UK FSV, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

   a) v souladu s § 48 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu mediální studia dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je možné rovněž doklady uvedenými v § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.

   b další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu mediální studia ve smyslu § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách je prokázání obecných studijních předpokladů. Splnění této podmínky se prokazuje absolvováním a výsledkem Národní srovnávací zkoušky (NSZ) organizované společností www.Scio.cz, s.r.o., v období od prosince 2017 do května 2018, a to z testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším  percentilem. Hranici pro přijetí určí děkan.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na FSV UK

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
    
   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
    
   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
    
   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent ovládá rámce odborné práce spojené se studiem masových a síťových médií a standardní metody vědeckého poznávání mediálních obsahů, mediálního publika i mediálních organizací. Nalézá profesní uplatnění jako mediální analytik, mediální konzultant, tvůrce komunikačních strategií a i jako pracovník v rámci tiskových a komunikačních oddělení ve státních institucích a soukromých firmách. Absolvent má ucelený systematický vhled do mediální problematiky a fungování médií.