Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Marketingová komunikace a public relations (7202R014)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Mediální a komunikační studia (B7202)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 84
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1). http://bit.ly/DODFSV
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  84 / 642

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Marketingová komunikace a public relations patří v současné společnosti k nedílným odvětvím jak v komerční, tak v nekomerční i vládní sféře. Současně se staly od 60. let 20. století také etablovaným akademickým oborem. Přestože se v české společnosti tento obor začal na akademické půdě více rozvíjet až v novém tisíciletí, patří dnes k nejžádanějším oborům v rámci sociálních věd. Marketingová komunikace a public relations jsou nedílnými součástmi komerčních podniků, neziskových a kulturních organizací, ale také například sportu, vzdělávání, politické a vládní komunikace či dalších institucí.

   Hlavním cílem oboru je zajistit kvalitní vzdělání, a to jak na teoretické úrovni, tak v nabytých dovednostech, které absolventi uplatní v celé škále profesí od komunikačních profesionálů, tiskových mluvčích, odborníků marketingové komunikace či praktiků public relations. Obor klade důraz na výchovu celkové osobnosti studentů, a to zejména s důrazem na pochopení širších souvislostí, etické roviny a možných důsledků práce.

   Obor marketingová komunikace a public relations se neustále dynamicky rozvíjí, a to zejména v důsledku proměny sociální komunikace a vzniku nových komunikačních technologií. Zároveň se prudce rozvíjí i možnosti výzkumu v dané oblasti a využívání jejich poznatků. Vzhledem k tomu je studijní program koncipován tak, aby zajistil studentům v co nejvyšší míře navázání na aktuální trendy a výzkumy v praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací zkoušky jsou dvoukolové

   První kolo:

   Každý uchazeč o studium musí absolvovat NSZ a v jejich rámci konkrétně (1) test Obecných studijních předpokladů a (2) test z Angličtiny (ANG). Uchazeč může tyto testy skládat jak jedenkrát, tak vícekrát.  Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaných testů.

   NSZ zabezpečuje společnost Scio v těchto termínech :

   Testy OSP se konají :  9. prosince 2017, 2. února 2018, 3. března 2018, 29. března 2018, 28. dubna 2018

   Testy z SCIO ANG - 29. března 2018 a 28. dubna 2018.

   Pro určení pořadí uchazečů po prvním kole budou jejich výsledky ve formě percentilu z testu OSP násobeny koeficientem 0,7, výsledky testu ANG 0,3. Takto přepočtené výsledky budou sečteny, uchazeči budou seřazeni a do druhého kola postoupí 120 nejlepších. Výsledky testů OSP a ANG ovlivňují pouze postup do druhého kola, v jehož rámci již žádnou roli nehrají.

    

   Druhé kolo (Ústní část):

   1. motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímacího řízení), eventuálně o vlastních aktivitách v oboru (při ústní části nutno doložit CV a motivační dopis) – max.40 bodů

   2. orientace v aktuálních otázkách české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění -  max. 20 bodů

   Bližší informace na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

   a) v souladu s § 48 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu marketingová komunikace a public relations dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je možné rovněž doklady uvedenými v § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.

   b) další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu marketingová komunikace a public relations ve smyslu § 49 odst. (a) zákona o vysokých školách je prokázání obecných studijních předpokladů a znalostí anglického jazyka. Splnění této podmínky se prokazuje absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o., v období od prosince 2017 do května 2018, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Anglického jazyka (ANG).


   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším počtem bodů ve druhém kole. Hranici pro přijetí určí děkan.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na FSV UK

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.


   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
    
   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
    
   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
    
   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Absolventi oboru marketingová komunikace a public relations jsou všestranně připraveni k profesní dráze komunikačních, marketingových či PR odborníků. Svoje nabyté znalosti a dovednosti mohou uplatnit v praxi bezprostředně po ukončení bakalářského studia, a to i ve vedoucích funkcích. Vzhledem k výběru z povinně volitelných předmětů mají také specifické dovednosti, které mohou uplatnit v jednotlivých sektorech, ať již komerčních či nekomerčních. Zároveň však mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v příbuzných oborech, jako například marketingové komunikace, mediální studia apod.