Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Sociologie a sociální antropologie (6703R012)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Sociologie (B6703)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 135
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  135 / 301

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   V oboru se studenti učí zkoumat lidskou společnost v široké rozmanitosti jejích socio-kulturních podob, osvojují si schopnost navazovat vztahy v neznámém prostředí, získávat a analyzovat kvantitativní i kvalitativní data a přesvědčivě komunikovat. Všechny tyto dovednosti jsou velmi důležité pro poznání současného multikulturního a globálního světa i vlastního uplatnění se v něm. Sociální antropologie navíc klade důraz na důsledný anti-evropocentrismus a na tomto základě vysvětluje, co je variabilní a co je universální v jednotlivých společnostech a kulturách.

    

    

    

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek, jak jsou popsány v obecných podmínkách přijímacího řízení (varianta b), a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.

   Testy OSP se konají : 9. prosince 2017, 2. února 2018, 3. března 2018, 29. března 2018, 28. dubna 2018

   Uchazeči budou seřazeni podle výsledku dosaženého v testu OSP a v tomto pořadí budou přijímáni až do počtu stanoveného děkanem pro daný obor pro akademický rok 2018/2019.

   Bližší informace na Institutu sociologických studií: U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

   a) v souladu s § 48 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Sociologie a sociální antropologie dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je možné rovněž doklady uvedenými v § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.

   b) další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu sociologie a sociální antropologie ve smyslu § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách je prokázání obecných studijních předpokladů.. Splnění této podmínky se prokazuje absolvováním a výsledkem Národní srovnávací zkoušky (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o., v období od prosince 2017 do května 2018, a to z testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším  percentilem. Hranici pro přijetí určí děkan.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na FSV UK

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
    
   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
    
   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
    
   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Absolventi mohou pokračovat v některém z magisterských oborů na Fakultě sociálních věd UK i jinde. Jsou schopni samostatně provádět dílčí analýzy společenského, politického, hospodářského a kulturního života naší společnosti, jakož i neevropských kultur a společností. Ti, kteří pokračují v navazujícím magisterském studiu sociologie, nacházejí uplatnění v institucích řešících současné společenské problémy sjednocující se Evropy i globalizovaného světa, konkrétně v oblasti poradenství, výzkumu veřejného mínění, výzkumu trhu, v neziskovém sektoru, státní správě apod. Absolventi, kteří nebudou chtít pokračovat v magisterském studiu, jsou – vzhledem k nabyté schopnosti samostatného a kritického myšlení v souvislostech a dovednosti jasně formulovat a analyzovat problém – schopni vykonávat samostatnou analytickou i tvůrčí činnost na široké škále pracovních pozic. Rozsáhlé portfolio renomovaných zahraničních univerzit, s nimiž Institut sociologických studií FSV UK udržuje kontakty, navíc studentům pomůže uplatnit dosažené vzdělání nejen v České republice, ale i v zahraničí.