Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Mezinárodní teritoriální studia (6702R005)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 221
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  221 / 317

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Program usiluje o shrnutí obecné problematiky politických, kulturně-historických, ekonomických a právních společenských souvislostí evropského a světového vývoje jako předpokladu studia regionálních, resp. teritoriálních magisterských specializací.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   O výběru uchazečů rozhodují jednak výsledky Národních srovnávacích zkoušek a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP), váha v celkovém percentilu je 0,5, jednak integrovaný test  se třemi částmi realizovaný na fakultě:

   1. test z moderních dějin, reálií a současných problémů Severní Ameriky, Evropy a Eurasie -  max. 70 bodů, váha v celkovém percentilu je 0,23
   2. test z jazyka 1 (viz dále „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2018/2019“) – max. 60 bodů,  váha celkovém v percentilu 0,2
   3. test z jazyka 2 (viz dále „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2018/2019“)  max. 20 bodů, váha v celkovém percentilu 0,07.

   O postupu uchazeče rozhodne celkový percentil, vypočtený z percentilů z dílčích přijímacích zkoušek, vynásobených vahou dílčí zkoušky  v celkovém percentilu. Uchazeč  musí z každého testu získat alespoň jeden bod.

   Testy OSP se konají : 9. prosince 2017, 2. února 2018, 3. března 2018, 29. března 2018, 28. dubna 2018

   Bližší informace na Institutu mezinárodních studií U Kříže 8/661, Praha 5 - Jinonice, http://ims.fsv.cuni.cz/. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo emailem na scio@scio.cz.

   „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2018/2019“

   K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je nutno mít znalosti v rozsahu předepsaném osnovami pro výuku hlavního jazyka na středních školách v ČR, schopnost porozumění psanému textu.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

   a) v souladu s § 48 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu mezinárodní teritoriální studia dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je možné rovněž doklady uvedenými v § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.

   b) další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu mezinárodní teritoriální studia ve smyslu § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách je prokázání obecných studijních předpokladů.  Splnění této podmínky se prokazuje absolvováním a výsledkem Národní srovnávací zkoušky (NSZ) organizované společnostíí www.Scio.cz, s.r.o., v období od prosince 2017 do května 2018, a to z testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

   c) účast na všech částech přijímacího řízení.

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším průměrným  percentilem. Hranici pro přijetí určí děkan.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na FSV UK

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

    

   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
    
   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
    
   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
    
   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   A. Encyklopedická literatura:

   • M.Pečenka, P.Luňák a kol. Encyklopedie moderní historie, Praha, Libri 1995

   • F.Honzák, M.Pečenka, J.Vlčková, Evropa v proměnách staletí, Praha, Libri 1995

   • Josef Opatrný, Amerika v proměnách staletí. Praha, Libri 1998

   • Peter Teed, Moderní oxfordský slovník 20.století, Praha, Iris, Knižní klub 1994

   • Cuhra J., Ellinger J., Gjuričová A., Smetana V., České země v evropských dějinách. Díl čtvrtý od roku 1918. Praha-Litomyšl, Paseka 2006

   B. Tématicky zaměřená literatura: 

   • Raymond Aron, Historie 20.století, Praha, Academia 1996

   • Paul Kennedy, Vzestup a pád velmocí, Praha, Lidové noviny 1996

   • Evropská unie od A do Z, Praha UK, Karolinum 1997

   • Petr Luňák, Západ. Spojené státy a Západní Evropa, Praha, Libri 1997

   • Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman, Východ - Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 - 1989, Praha, Libri 2000

   Odborný test je zaměřen na Severní Ameriku, západní Evropu, německy mluvící země, Balkán, střední Evropa, postsovětský prostor a Evropskou unii. Další oblasti se mohou objevit pouze v takové souvislosti, která je dominantně spojuje se zeměmi výše zmíněných teritorií. V tomto teritoriálním rozmezí zkoumá znalost moderních dějin 20. století a současnosti, geografii, politiku, ekonomiku a hlavní sociální a kulturní problémy.

   Ukazkové testy

   Ukázkové testy viz http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-113.html

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Informace k přípravnému kurzu naleznete na stránkách institutu http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-260.html
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent oboru Mezinárodní teritoriální studia disponuje interdisciplinárně založenou znalostí dějin a současnosti teritorií severní polokoule. Umí získat a klasifikovat data a s jejich pomocí řešit praktické i výzkumné úkoly na domácí půdě i v zahraničí minimálně ve dvou světových jazycích. Umí řídit tým zabývající se oborovou i příbuznou problematikou, a to na různých úrovních odbornosti. Je připraven se dále vzdělávat a pokračovat v navazujícím magisterském studiu, uplatnit se v domácích i zahraničních vládních i nevládních organizacích institucích a organizacích a pracovat v soukromém i veřejném sektoru.