Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (6702R026)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 22
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  22 / 58

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Cílem oboru Česko-německá studia je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedené specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   O výběru uchazečů rozhodují jednak výsledky Národních srovnávacích zkoušek, jak jsou popsány v obecných podmínkách přijímacího řízení (varianta c), a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP), váha v celkovém percentilu je 0,5 a jednak výsledky integrovaného testu se třemi částmi:

   1. Test z němčiny(úroveň B2) – max. 30 bodů, váha v celkovém percentilu je 0,14 
   2. Test z německých a česko-německých dějin 19. a 20. století – max. 40 bodů, váha v celkovém percentilu je 0,18 
   3. Test z německých a česko-německých reálií po roce 1990 – max. 40 bodů, váha v celkovém percentilu je 0,18  (společnost, politika, hospodářství, kultura)

   O postupu uchazeče rozhodne celkový percentil, vypočtený z percentilů z dílčích testů, vynásobených vahou dílčí zkoušky  v celkovém percentilu.

   Podmínkou pro splnění podmínek přijímacího řízení, je účast ve všech  částech přijímací zkoušky. Uchazeč tedy musí z každého testu získat alespoň jeden bod.

   Testy OSP se konají: 9. prosince 2017, 2. února 2018, 3. března 2018, 29. března 2018, 28. dubna 2018

   Bližší informace na Institutu mezinárodních studií U Kříže 8/661, Praha 5 - Jinonice. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

   a) v souladu s § 48 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu česko-německá studia dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je možné rovněž doklady uvedenými v § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.

   b) další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu česko-německá studia ve smyslu § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách je prokázání obecných studijních předpokladů. Splnění této podmínky se prokazuje absolvováním a výsledkem Národní srovnávací zkoušky (NSZ) organizované společností www.Scio.cz, s.r.o., v období od prosince 2017 do května 2018, a to z testu Obecných studijních předpokladů (OSP)

   c) účast na všech částech přijímacího řízení.   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším celkovým  percentilem. Hranici pro přijetí určí děkan.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na FSV UK

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

    

   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
    
   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
    
   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
    
   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Německé a česko-německé dějiny 19. a 20. století:

   • WOLFRUM, Edgar. Zdařilá demokracie: dějiny Spolkové republiky Německo od jejich počátků až po dnešek. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2008, 583 s. ISBN 978-80-87029-43-5.
   • MÜLLER, Helmut M, Karl-Friedrich KRIEGER a Hanna VOLLRATH. Dějiny Německa. 2. dopl. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, 609 s. ISBN 80-7106-188-3. (vybrané kapitoly)
   • KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005, 1109 s. ISBN 80-7203-612-2. (vybrané kapitoly)
   • BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí Koruny české. 6. vyd. Praha: Paseka, 1999, 328 s. ISBN 80-7185-257-0. (vybarné kapitoly)

   - větší důraz je kladen na 20. století

   Německé a česko-německé reálie:

   V rámci této části přijímací zkoušky je ověřena znalost politických reálií, základní znalost politického systému SRN a hospodářského vývoje. Pro přípravu doporučujeme pravidelně sledovat média - především německá (např. www.tagesschau.de, www.welt.de, www.faz.de). Základní fakta lze nalézt v publikaci Fakta o Německu.

   Jazyková zkouška:

   Příprava této části zkoušky je v kompetenci Kabinetu jazykové přípravy FSV UK, kde naleznete podrobnosti k přijímací zkoušce a jazykové testy z minulých let. Obtížnost zkoušky odpovídá stupňům znalosti B2/C1.

   Ukázkové testy

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Informace k přípravnému kurzu naleznete na stránkách institutu http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-260.html
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi binacionálního bakalářského studijního oboru Česko-německá studia/ Deutsch-Tschechische Studien (součásti programu Internationale territoriale Studien), soustřeďujícího se na oblast střední Evropy se zaměřením na česko-německé vztahy, jsou svými znalostmi a dovednostmi připraveni k práci v nejrůznějších sektorech státní administrativy, v nevládních i vládních organizacích stejně tak jako k pokračování v akademické kariéře na úrovni německé, české i mezinárodní, v Německu např. v magisterských programech Osteuropastudien, Ost-West-Studien, Interkulturelle Europa-Studien aj. Na české straně především v navazujících magisterských oborech UK FSV, jmenovitě na katedře německých a rakouských studií.