Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.

  Politologie a mezinárodní vztahy (6701R011)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Politologie (B6701)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 221
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  221 / 652

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Studium bakalářského cyklu oboru Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia, respektive případným absolventům vysokoškolského studia jiného typu, kteří chtějí své vzdělání rozšířit o problematiku politologie a mezinárodních vztahů. Studium poskytuje základní znalosti o politickém myšlení, politické vědě a vývoji mezinárodních vztahů. Vychází ze studia politologie jako oboru, napomáhajícího pochopení současného světa a aktuální společenské problematiky.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací zkoušky dvoukolové:

   První kolo:

   O postupu do druhého kola rozhodují výsledky Národní srovnávací zkoušky Scio (obecné podmínky přijímacího řízení - varianta c), a to konkrétně test obecných studijních předpokladů (OSP). Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.

   Testy OSP   se konají: 9. prosince 2017, 2. února 2018, 3. března 2018, 29. března 2018, 28. dubna 2018

   Uchazeči budou seřazeni podle výsledku dosaženého v testu a v tomto pořadí postoupí z prvního kola 450 uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 450. uchazeč) do druhého kola na písemné testy organizované fakultou.

   Druhé kolo:

   a) Přepočtený výsledek testu OSP, je konstruován tak, že minimální percentil postačující pro postup do druhého kola odpovídá hodnotě 0 bodů a nejvyšší možný percentil 100 hodnotě 45 bodů. Přepočet mezilehlých percentilů odpovídá přímce položené mezi těmito dvěma extrémy (pro formální vzorec viz příloha)  - max. 45 bodů

   Přepočet percentilu z 1. kola přijímacího řízení pro 2. kolo na PMV:

   Formální vzorec pro přepočet:

   Body přepočtené =(OSP(i)-OSP(min)) / (100-OSP(min)) *45

   kde:

   OSP(i) značí – percentil jedince i v OSP

   OSP(min) značí – nejnižší percentil z OSP, který postačuje pro postup do druhého kola

   b) Integrovaný test kulturně historický a ověřující znalosti reálií domácí a zahraniční politiky- max. 45 bodů

   Celkový výsledek: součet bodového přepočtu percentilu OSP z prvního kola a bodů z integrovaného  testu. Uchazeč se musí zúčastnit všech částí přijímací zkoušky.

   Výpočet celkového počtu bodů i-tého uchazeče lze tedy zapsat následovně:

   kde: Y(i)=OT(i) + ((OSP(i)-OSP(min)) / (100-OSP(min)) *45)

   Y(i) značí celkový počet bodů uchazeče i

   OT(i) značí počet bodů z integrovaného testu (viz popis výše)

   Bližší informace na Institutu politologických studií, U Kříže 8/661,  Praha 5 – Jinonice, http://ips.fsv.cuni.cz/. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz,  telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo emailem na scio@scio.cz.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

   a) v souladu s § 48 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním politologie a mezinárodní vztahy dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je možné rovněž doklady uvedenými v § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.

   b) další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu politologie a mezinárodní vztahy ve smyslu § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách je prokázání obecných studijních předpokladů.  Splnění této podmínky se prokazuje absolvováním a výsledkem Národní srovnávací zkoušky (NSZ) organizované společností www.Scio.cz, s.r.o., v období od prosince 2017 do května 2018, a to z testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

   c) účast v obou kolech přijímací zkoušky

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším počtem bodů v druhém kole. Hranici pro přijetí určí děkan.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na FSV UK

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

    

   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
    
   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
    
   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
    
   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   • DAHL, Robert. (2001). O demokracii: průvodce pro občany. Praha: Portál, 191 s. ISBN 80-7178-422-2.

   • FUKUYAMA, Francis. (2004). Budování státu podle Fukuyamy. Praha: Nakladatelství Alfa Publishing, 124 s. ISBN 80-86851-09-5.

   • HEYWOOD, Andrew. (2004). Politologie. Nakladatelství Eurolex Bohemia, 482 s. ISBN 80-86432-95-5.

   • HEYWOOD, Andrew. (2005). Politické ideologie. Nakladatelství Eurolex Bohemia, 339 s. ISBN 80-86861-71-6.

   • NÁLEVKA, Vladimír. (1997). Kapitoly z dějin studené války. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 146 s. ISBN 80-86130-00-2.

   • NÁLEVKA, Vladimír. (2000). Světová politika ve 20. století (část 1). Praha: Skřivan, 271 s. ISBN 80-902261-4-0.

   • NÁLEVKA, Vladimír. (2000). Světová politika ve 20. století (část 2). Praha: Skřivan, 287 s. ISBN 80-902261-6-7.

   • ŘÍCHOVÁ, Blanka. (2002). Úvod do současné politologie: srovnávací analýza demokratických politických systémů. Praha: Portál, 207 s. ISBN 80-7178-628-4.  

   • Předpokládá se rovněž obecná znalost nejnovějšího vývoje zemí EU a českých, resp. světových dějin 19. a 20. století.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi oboru jsou připraveni působit v oblasti státní správy, v politických stranách a veřejných organizacích. Především však mohou pokračovat ve studiu v některém z magisterských cyklů na FSV - zejména politologie, mezinárodních vztahů nebo bezpečnostních studií - nebo na zahraničních vysokých školách.