Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Ekonomie a finance (6201R009)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Ekonomické teorie (B6201)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 150
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (IES, Opletalova 26, Praha 1) se koná 2.2. 2018 od 9:00 a 8. 6. 2018 od 9:00
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  197 / 335

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Cílem studia je seznámit studenty s pojmy, teoriemi, modelováním a kvantitativní analýzou v ekonomii a financích. Studium připravuje kvalifikované absolventy s hlubokými matematickými a statistickými základy využitelnými pro potřeby soukromé i veřejné sféry v oblastech ekonomie a financí. Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali vzdělání, které by bylo srovnatelné se studiem teoretické a aplikované ekonomie na předních evropských univerzitách.

   Student bakalářského programu programu Ekonomické teorie, oboru Ekonomie a finance musí nejprve absolvovat rigorózní základ, který představuje čtyřsemestrální matematická průprava od vyučujících z katedry matematické analýzy MFF UK. Pro osvojení schopností ekonomického modelování a kvantitativní analýzy musí student dále absolvovat povinné předměty z hlavních oblastí ekonomické teorie: mikroekonomie, makroekonomie, statistiky a ekonometrie.

   Klíčovou specializovanou podoblastí, která je povinná pro studenty, je finanční ekonomie. Studenti se však specializují i na ekonomii evropské integrace a absolvují povinné kurzy z oblasti práva a ekonomie. Dále mají studenti prostor profilovat se zcela dle svého zájmu v oblastech finančního účetnictví (vč. teorie oceňování aktiv), finančních trhů, veřejné ekonomie (vč. ekonomie trhu práce), mezinárodní ekonomie, hospodářské politiky, politické ekonomie, rozvojové ekonomie či komparativní ekonomie. Součástí programu je i kurz etiky a ekonomie.

   Kompatibilitu s minimálně vysokým evropským standardem zajišťuje fakt, že studijní program si vydobyl reputaci nejnáročnějšího programu v ekonomii v ČR (mj. IES FSV UK je v letech 2011-2015 kontinuálně hodnocena jako nejlepší ekonomické škola v ČR, zdroj: žebříček Hospodářských novin). Srovnatelnost se vzděláním na vysoké evropské úrovni potvrzuje i množství výměnných bakalářských studentů z předních evropských univerzit (Toulouse School of Economics, Paris I Sorbonne, Mannheim, Bonn, Humboldt, Bologna, Amsterdam, Helsinki, UCL Louvain) a i z neevropských univerzit (mj. Australian National University, Peking HSBC Business School).

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Každý uchazeč musí absolvovat NSZ a v jejich rámci konkrétně (1) test Obecných studijních předpokladů (OSP) a (2) test Matematiky (MAT). Uchazeč může tyto testy skládat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaných testů.

   NSZ zabezpečuje společnost Scio v těchto termínech:

   OSP - 9. prosince 2017, 2. února 2018, 3. března 2018, 29. března 2018, 28. dubna 2018

   MAT - 2. února 2018, 3. března 2018, 29. března 2018, 28. dubna 2018

   Jako plnohodnotnou náhradu za test OSP NSZ je možné účastnit se SAT Reasoning Test nebo test ACT Composite. Hranice výsledků v tomto testu nutná pro přijetí bude zveřejněna zároveň se zveřejněním percentilové hranice testu OSP SCIO a vychází z přepočítací tabulky. Výsledek SAT Reasoning Test nebo testu ACT Composite musí uchazeč doložit fakultě certifikátem, který doručí nejpozději 15. 5. 2018. V případě testu SAT  vyplňte "institutional code" na hodnotu 7280 a výsledek automaticky přijde na naši fakultu.

   Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny nebo zkoušku International Baccalaureate Czech Literature (Standard level nebo Higher level) s výsledkem v hodnotě alespoň 4 bodů, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2, který vydala některá z následujících institucí: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Ústav pro jazyk český AV ČR, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, Státní jazyková škola, česká centra, nebo Velvyslanectví České republiky. Doklad je nutno dodat nejpozději do 15. 5. 2018.

   Pro určení pořadí uchazečů budou jejich výsledky v testu OSP násobeny koeficientem 0,4, výsledky testu MAT 0,6. Takto přepočtené výsledky budou sečteny, uchazeči budou seřazeni podle tohoto výsledného součtu a v tomto pořadí budou přijímáni až do počtu stanoveného děkanem pro daný obor pro akademický rok 2018/2019. Viz  Obecné  podmínky část   (b) Ověřování podmínek přijetí na základě výsledků Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

    

    

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínkou přijetí do bakalářského studia je:

   a) v souladu s § 48 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu ekonomie a finance dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je možné rovněž doklady uvedenými v § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.

   b) další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu ekonomie a finance ve smyslu § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách je prokázání obecných studijních předpokladů a znalostí matematiky. Splnění této podmínky se prokazuje absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o., v období od prosince 2017 do května 2018, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Matematiky (MAT).

   c) Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny nebo zkoušku International Baccalaureate Czech Literature (Standard level nebo Higher level) s výsledkem v hodnotě alespoň 4 bodů, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2, který vydala některá z následujících institucí: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Ústav pro jazyk český AV ČR, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, Státní jazyková škola, česká centra, nebo Velvyslanectví České republiky.

   Přijati jsou uchazeci s nejvyšším průměrným  percentilem. Hranici pro přijetí určí děkan.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Od přijímací zkoušky je upuštěno při splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:

   1. Dosažení alespoň 90. percentilu v NSZ testu z Matematiky.

   2. Umístění na 1.-3. místě v krajském kole matematické olympiády v kategorii A.

   3. Dosažení alespoň percentilu 60 v NSZ testu z Matematiky a zároveň složení zkoušky Advanced Placement Microeconomics nebo Advanced Placement Macroeconomics v hodnotě alespoň 4 bodů.

   4. Dosažení alespoň percentilu 60 v NSZ testu z Matematiky, a zároveň dosažení predikované nebo výsledné známky ze zkoušky International Baccalaureate Economics Higher level v hodnotě alespoň 6 bodů nebo ze zkoušky International Baccalaureate Economics Standard level v hodnotě 7 bodů.

   --------------------------

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavec 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na FSV UK

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta  podle čl. 5 odstavec 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:
    
   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší
    
   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží
    
   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.


  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Základním cizím jazykem na oboru ekonomie a finance je angličtina, jejíž znalost nebude u přijímacích zkoušek ověřována, ale bude vyžadována již od 1. ročníku, kdy probíhá kurz „Angličtiny pro ekonomy“. Tento kurz předpokládá středoškolskou angličtinu na úrovni B2. V rámci oboru ekonomie a finance se navíc v jisté míře zadávají anglické texty již v 1. ročníku.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Absolvent oboru Ekonomie a finance prokazuje v hloubce a rozsahu stanoveném předchozími odstavci znalosti pojmů, teorií, modelování a kvantitativní analýzy v ekonomii a financích. Absolvent prokazuje odpovídající znalosti matematické analýzy, statistiky a informatiky. Absolvent rovněž prokazuje znalosti adekvátní oboru zvolené profilace a doplňkovým oborům.

   Absolventi bakalářského programu typicky pokračují v kvalitních magisterských programech ekonomie anebo financí. Příklady za posledních 5 let (vedle mgr. programu na IES FSV UK):

   • MSc. Finance and Economics, LSE

   • MPhil. Economics, Cambridge

   • MSc. Management, Cambridge

   • MPhil. Public Policy, Oxford

   • MSc. Economics, Tilburg

   • MSc. Economics, Barcelona GSE

   • Master in Economics, Bonn

   • MSc. Quantitative Finance, Duisenberg School of Finance

   • Master in Quantitative Finance and Economics, HSG Saint Gallen

   • MSc. Business and Economics, Amsterdam Business School

   • MSc. Infonomics, University of Maastricht

   • MSc. Health Economics, Erasmus School Rotterdam

   Následně jsou absolventi, zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem, vysoce žádáni v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů v bankách, investičních společnostech, penzijních fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci aj.)