Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  Farmacie (5206T004)

  Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
  Studijní program: Farmacie (M5206)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných:  
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 5 let
  Krátká poznámka:  
  Paralelní v Aj: ano
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  555 / 735

  • sbalit rozbalit
   1. Přijímací zkouška je jednokolová.
   2. Zkouška je pouze písemná, koná se ze dvou testů: chemie a biologie (včetně botaniky). Každý test obsahuje vždy 50 otázek (1 otázka = 1 bod). Předpokládají se znalosti na úrovni absolventů gymnázií a u přijímací zkoušky lze používat jednoduché kalkulačky  (tj. kalkulačky pouze pro výpočet běžných matematických funkcí, nikoliv takové, do kterých je možno vložit informace, které by usnadnily nebo ovlivnily výsledek přijímací zkoušky).
   3. Bonifikace:
   • úspěšným řešitelům krajského kola olympiády v oblasti biologie nebo chemie, nebo účastníkům krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci biologie, chemie, zdravotnictví, matematika a statistika; fyzika; zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí se započítává 5 bodů (započítává se pouze 1x)
   • bonifikaci lze započítat pouze v případě doložení účasti nejpozději v den konání přijímací zkoušky
  • sbalit rozbalit
   • splnění podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky nebo úspěšné složení přijímací zkoušky a získání počtu bodů dle bodové hranice pro přijetí stanovené děkanem
   • dodání ověřené kopie dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
  • sbalit rozbalit

   Od přijímací zkoušky lze upustit u uchazeče, který splní alespoň jednu z následujících podmínek:

   1. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2017/2018 v testu Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie) celkový percentil stejný nebo vyšší než 80. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z obou oddílů

   nebo

   2. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2017/2018 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil stejný nebo vyšší než 80 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech čtyř oddílů testu OSP) a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia na střední škole a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

   Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku).

   nebo

   3. Jeho průměrný prospěch v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole byl do 1,20 a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). Na základě prospěchu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2017/2018! Na základě prospěchu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří absolvovali střední školu v českém nebo slovenském jazyce!

   nebo

   4. Úspěšní řešitelé ústředních (celostátních) kol chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Zařazení mezi úspěšné řešitele dokladují uchazeči diplomem, ve kterém je uvedeno, že jsou úspěšnými řešiteli

   nebo

   5. Účastníci celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci biologie, chemie, zdravotnictví, matematika a statistika; fyzika; zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

   Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává v listinné podobě spolu s přihláškou ke studiu nebo na formuláři elektronické přihlášky uchazeč zaškrtne „žádost o upuštění od přijímací zkoušky“.

  • sbalit rozbalit
   U přijímací zkoušky se předpokládají znalosti na úrovni absolventů gymnázií. Vzorové otázky k přijímacím zkouškám jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty, konkrétně na webové adrese: http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/. Tyto otázky mají poskytnout uchazečům přehled o rozsahu znalostí požadovaných u přijímací zkoušky v jednotlivých disciplínách. Konkrétní formulace otázek u přijímací zkoušky se může od zveřejněných otázek lišit.
  • sbalit rozbalit
   Přípravný kurz pro zájemce o studium na Farmaceutické fakultě UK: Probíhá na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v období od 25. 11. 2017 do 17. 3. 2018 během 8 sobot. Výuka je vždy v sobotu od 9,00 hod. do 14,00 hod., celkový rozsah kurzu je 48 vyučovacích hodin. Cena kurzu: 2.800,- Kč. Jednotlivé výukové dny, podrobné informace k přípravnému kurzu a ke způsobu přihlášení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/ a na studijním oddělení fakulty. Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijímací zkoušku na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.
  • sbalit rozbalit
   Absolvent studijního programu farmacie je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Má teoretické a praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o jejich přípravě a fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém hodnocení. Má vědomosti o metabolismu, o mechanismech účinků léčivých látek, o pravidlech užití léčiv a léčivých přípravků, o působení toxických látek, o vyhodnocení vědeckých dat, týkajících se léčiv, o etických, právních, sociálně ekonomických a jiných aspektech souvisejících s farmaceutickou praxí. Studium plně odpovídá požadavkům Evropské komise a absolventi mohou vykonávat povolání ve všech členských státech EU. Absolvent najde uplatnění v rámci veřejného i nemocničního lékárenství, v lékárnách, ve farmaceutických firmách, farmaceutickém průmyslu, při výzkumu a vývoji nových léčiv a jejich výrobě, kontrole a distribuci, ve zdravotnickém školství a dalších zdravotnických oborech, ale i u lůžka pacienta v rámci klinické farmacie.