Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstva — Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (7504T318 / 7504T265) - dvouoborové studium

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport (N7401)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  11 / 11

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2018
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Studium navazujícího magisterského oboru Učitelství pro střední školy -  ochrana obyvatelstva a tělesná výchova zajišťuje vysokoškolskou kvalifikaci pro široké spektrum profesionálního uplatnění v oblasti Ochrany obyvatelstva a tělesné výchovy a sportu včetně zvládání mimořádných událostí a krizových situací a k překonání jejich následků.
   Připravuje vysokoškolsky vzdělané učitele pro základní, střední a vysoké školy, trenéry, metodiky a pracovníky s nejvyšší kvalifikací i potencionální adepty pro další doktorské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu. Vyvážená struktura povinných a volitelných předmětů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů v oblasti ochrany obyvatelstva a tělesné výchovy. Složení státní závěrečné zkoušky umožňuje získání nejvyššího vzdělání v dané oblasti.

   Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová. 
   Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)

   Bodování: 
   Písemná zkouška - test odborných vědomostí 0 – 600 bodů
   Celkem možno získat: 0 – 600 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 body.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   1. Navazující magisterské studium dvouoborového studia Učitelství pro střední školy – ochrana obyvatelstva a Učitelství pro střední školy – tělesná výchova je určeno absolventům bakalářského dvouoborového studia Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání – Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání. V případě obdobných oborů musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaných studijních oborů, na základě kterých děkanka posoudí obdobnost absolvovaných oborů.

   2. Řádné podání přihlášky včetně příloh.

   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia) V prodejně FALON jsou v prodeji studijní prameny: Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva ISBN 978-80-246-1856-2, Integrovaný záchranný systém na počátku 21. století ISBN 978-80-246-2477-8, Základy teorie krizového managementu ISBN 978-80-246-3443-2 a skripta Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu pro navazující magisterské obory.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent uplatní nabyté dovednosti a odbornou způsobilost ve školství, veřejné správě i v soukromém sektoru. Profesní kompetence byly získány studiem pedagogiky, psychologie, filozofie, sociologie a politologie bezpečnosti občanů, ochrany člověka za mimořádných událostí, krizového řízení, dopravní výchovy a první pomoci.
    Absolvent je připraven a plně kvalifikován jako učitel tělesné výchovy na 2. stupni základních škol, na středních a vysokých školách i jako expert pro sportovní přípravu. Profesní kompetence získané studiem společenskovědních a biomedicínských předmětů i v didaktice TV a ve sportech umožňují vytvářet projekty, realizovat výzkumnou činnost i organizovat akce ve všech oblastech TV a sportu.