Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (7401T022)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport (N7401)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  36 / 57

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2018
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studium navazujícího magisterského oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami se věnuje oblasti tzv. aplikovaných pohybových aktivit, tedy pohybu jedinců s různým typem postižení a omezení pohybu na vrcholové, rekreační i zdravotní úrovni. Studium připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro široké spektrum profesí v této oblasti. Jedná se například o pedagogické pracovníky, trenéry, metodiky, organizátory a poskytovatele služeb v oblasti aplikovaných pohybových aktivit i potenciální adepty pro doktorské studium a práci v oblasti vědy a výzkumu.
   Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních potřeb.
   Studium je přístupné i osobám se specifickými potřebami. Přijímací zkoušky a průběh studia budou upraveny podle charakteru specifických potřeb uchazečů.
   Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová.
   1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia)
   2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (Aj nebo Nj)

   Bodování:
   1. Písemná zkouška - test odborných vědomostí 0 – 400 bodů
   2. Písemná zkouška - test z cizího jazyka 0 – 200 bodů
   Celkem možno získat: 0 – 600 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 body.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Navazující magisterské studium oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami je určeno absolventům bakalářských oborů studijních programů:
   Tělesná výchova a sport - studijní obory Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se speciální pedagogikou a Tělesná výchova a sport, Specializace ve zdravotnictví - studijní obory Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotik-protetik, Zootechnika - studijní obor Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty nebo obdobných oborů.
   V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru, na základě kterého děkanka posoudí obdobnost absolvovaného oboru. 
   2. Řádné podání přihlášky včetně příloh.
   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia) V prodejně Falon jsou v prodeji skripta Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu pro navazující magisterské obory.

   Test z cizího jazyka (Aj nebo Nj)

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru "Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami" získal v souladu se standardy Národního rámce kvalifikací ČR vysokoškolskou kvalifikaci v oblasti aplikované tělesné výchovy a sportu osob se specifickými potřebami. Je schopen na různých úrovních zajistit, organizovat a vést programy v oblasti tělesné výchovy a sportu, volnočasových aktivit dětí, mládeže, dospělých se zdravotním postižením a dalších skupin osob se specifickými potřebami
   Osvojené odborné znalosti a dovednosti rozvinuté do profesních způsobilostí dokáže tvůrčím způsobem uplatnit v k tomu určených vzdělávacích a humanitárních zařízeních a občanských sdruženích.