Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Vojenská tělovýchova (7401T007)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport (N7401)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 1

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2018
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studium navazujícího magisterského oboru Vojenská tělovýchova zabezpečuje vysokoškolskou kvalifikaci pro profesionální řízení v oblasti tělesné výchovy a sportu u všech druhů vojsk Armády České republiky. Připravuje vysokoškolsky vzdělané tělovýchovné náčelníky, učitele pro vojenské střední a vysoké školy, trenéry a metodiky i potenciální adepty pro doktorské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu. Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová.
   1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Vojenská tělovýchova)
   2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka Aj

   Bodování:
   1.Písemná zkouška -test odborných vědomostí 0 – 400 bodů
   2. Písemná zkoušky - test z cizího jazyka 0 – 200 bodů
   Celkem možno získat: 0 – 600 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 body.


    

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Navazující magisterské studium oboru Vojenská tělovýchova je určeno absolventům bakalářského oboru Vojenská tělovýchova. 
   2. Řádné podání přihlášky včetně příloh.
   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.
   4. Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia) V prodejně Falon jsou v prodeji skripta Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu pro navazující magisterské obory.
   Test z cizího jazyka Aj  
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent prokázal teoretické, metodologické a didaktické znalosti studijního oboru. Osvojení nejnovějších poznatků mu dává plné předpoklady k jejich adekvátnímu využívání i dalšímu rozvoji v pedagogické, odborné i výzkumné činnosti.Studiem oboru získal absolvent vysokoškolskou kvalifikaci v širokém spektru profesionálního řízení v oblasti základní a speciální tělesné přípravy na všech systematizovaných místech vojenské tělovýchovy a sportu resortu obrany ČR. Uplatnění najde v profesích instruktora, trenéra, lektora, organizátora ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, kvalifikován jako učitel tělesné výchovy na 2.stupni základních škol, na středních a vysokých školách i jako expert pro sportovní přípravu.