Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Tělesná výchova a sport (7401T005)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport (N7401)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 60
  Standardní doba studia: 2 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  178 / 198

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2018
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studium navazujícího magisterského oboru Tělesná výchova a sport zajišťuje vysokoškolskou kvalifikaci pro široké spektrum profesí v oblasti tělesné výchovy a sportu. Připravuje vysokoškolsky vzdělané učitele pro základní, střední a vysoké školy, trenéry a metodiky i potenciální adepty pro doktorské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu. Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů i volbu z nabízených směrů studia, jejichž zakončení formou státní závěrečné zkoušky umožňuje získání nejvyššího vzdělání v dané oblasti. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Nabízené specializace: Aktivity podporující zdraví (AZ), Aktivity v přírodě (AP), Trenérství (TR), Obecný magistr.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová.
   1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Tělesná výchova a sport)
   2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (Aj nebo Nj)

   Bodování:
   1. Písemná zkouška - test odborných vědomostí 0 – 400 bodů
   2. Písemná zkouška - test z cizího jazyka 0 – 200 bodů
   Celkem možno získat: 0 – 600 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 body.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Navazující magisterské studium oboru Tělesná výchova a sport je určeno absolventům bakalářských oborů: Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Vojenská tělovýchova a Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami nebo obdobných oborů. V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru, na základě kterého děkanka posoudí obdobnost absolvovaného oboru.
   2. Řádné podání přihlášky včetně příloh.
   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia) V prodejně Falon jsou v prodeji skripta Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu pro navazující magisterské obory.
   Test z cizího jazyka (Aj nebo Nj)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi jsou oprávněni samostatně pracovat jako učitelé tělesné výchovy na 2. stupni základních škol, na středních a vysokých školách i na všech úrovních sportovní přípravy mládeže i dospělých včetně vrcholového sportu. Získané profesní, pedagogické, sociálně-psychologické a organizační kompetence je opravňují koncipovat individuální i hromadné pohybové a sportovní programy, řídit jejich realizaci a hodnotit jejich účinnost. Metodologické a didaktické kompetence je opravňují tyto programy tvořivě a diferencovaně modifikovat v praxi, jak při vedení třídních kolektivů, týmů a sportovních skupin, tak i v individuálním přístupu k jedincům s různým stupněm tělesného i psychického rozvoje.