Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství matematiky (7504T265 / 7504T247) - dvouoborové studium

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport (N7401)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Dvouoborové studium ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 3

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2018
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studium navazujícího magisterského oboru Učitelství pro střední školy – tělesná výchova v kombinaci s matematikou – zajišťuje vysokoškolskou kvalifikaci pro široké spektrum profesionálního uplatnění v oblasti tělesné výchovy a sportu. Připravuje vysokoškolsky vzdělané učitele pro základní, střední a případně vysoké školy, trenéry a metodiky i potenciální adepty pro doktorské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu. Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů i volbu nabízených specializací, jejichž zakončení formou státní závěrečné zkoušky umožňuje získání nejvyššího vzdělání v dané oblasti. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   1. Písemná zkouška z druhého aprobačního předmětu podle zadání Matematicko-fyzikální fakulty
   2. Ústní zkouška z druhého aprobačního předmětu podle zadání Matematicko-fyzikální fakulty

   +Termíny písemných přijímacích zkoušek z druhého aprobačního předmětu se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS, podmínky přijímacího řízení a bodování jsou zveřejněny na www stránkách Matematicko-fyzikální fakulty UK http://www.mff.cuni.cz/

   Bodování:
   Písemná a ústní zkouška z druhého aprobačního předmětu 0 – 100 bodů /+
   Celkem možno získat: 0 – 100 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně Bc. studia stejného nebo obdobného oboru.
   2. Řádné podání přihlášky včetně příloh.
   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je připraven a plně kvalifikován jako učitel tělesné výchovy na 2. stupni základních škol, na středních a vysokých školách i jako expert pro sportovní přípravu. Profesní kompetence získané studiem společenskovědních a biomedicínských předmětů i v didaktice TV a ve sportech umožňují vytvářet projekty, realizovat výzkumnou činnost i organizovat akce ve všech oblastech TV a sportu.
   Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom moderní technologie. Umí řídit práci studentů a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce.